Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
29 ต.ค. 60
3 ทักษะที่ต้องมีเพื่อรอรับ “อาชีพใหม่” ในอนาคต
 

เวิล์ด อีโคโนมิค ฟอรัม รายงานว่า จากการสำรวจทักษะที่สำคัญของเด็กยุคนี้ที่ต้องมีเพื่อรองรับกับเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ข้างหน้านั้น พบว่ามีทักษะสำคัญ 10 ด้าน ที่ยังคงอยู่ แต่หากเปรียบเทียบในช่วงนี้ กับในอนาคตปี 2020 จะมีการลำดับความสำคัญของทักษะกันใหม่อีกครั้ง

 

ทั้งนี้ในรายงานของเวิล์ด อีโคโนมิค ฟอรั่ม Human Capital Report ชื่อเรื่อง การเตรียมตัวผู้คนสู่อาชีพในอนาคตมองว่า ปัจจุบันนี้ระบบการศึกษาโดยทั่วไปไม่เชื่อมโยงกับทักษะที่จำเป็นในตลาดแรงงาน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับการสร้าง ทักษะสำคัญเพื่อรองรับสถานการณ์อุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือ Fourth Industrial Revolution

 

โดยเมื่อพิจารณา 10 ทักษะสำคัญสำหรับการเติบโตของเด็กในอนาคต มีการจัดลำดับความสำคัญจาก 1 ถึง 10 ใหม่ โดยเทียบให้เห็นระหว่างปี 2015 กับปี 2020 โดยเดิมหากพิจารณามุมมองจากปี 2015 มองว่า 3 ทักษะสำคัญแรกของเด็กนั้น

อันดับ 1 คือ ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ที่ยังถูกจัดว่าสำคัญมาก ในปี 2020 แต่ที่หายไปคือ ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เคยมีความสำคัญใน

อันดับ 2 ได้เขยิบลงมาเป็นอันดับ 5 ในอนาคตปี 2020

อันดับ 3 ทักษะการบริหารจัดการคน พอมาปี 2020 ตกลงไปเป็นอันดับ 4 ขณะที่ทักษะที่เบียดแซงขึ้นมาอย่างมาก คือ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่จากเคยอยู่อันดับ 10 ในปี 2015 ขึ้นมาเป็นอันดับ 3 ในปี 2020

 

สรุปว่า 3 ทักษะสำคัญในปี 2020 มองว่า คือ ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน , ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และ ทักษะของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับฐานการพัฒนาสู่อาชีพในอนาคต

 

ที่มา ; ประชาชาติออนไลน์ 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin