Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
19 พ.ย. 60
การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 

ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2/2560  ได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญ คือ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในประเด็นการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการอุดหนุนด้วย อาทิ รับนักศึกษาในสัดส่วน/จำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความพร้อมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ, หลักสูตรและสาขาวิชา ต้องได้รับการรับรองและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

- การคัดกรองนักเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบช่วยเหลือที่เข้มแข็งในสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด ให้ใช้แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ซึ่งกำหนดประเภทความพิการไว้ 9 ประเภท หากพบว่านักเรียนมีแนวโน้มเป็นคนพิการทางการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษและส่งให้แพทย์วินิจฉัย พร้อมทั้งให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ด้วย

- การผลิตและพัฒนาครู ให้ครูเลือกประเด็นในการพัฒนาตนเองตามโครงการการพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูครบวงจร รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) หรือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในวงเงินงบประมาณ 10,000 บาทต่อปี เพื่อสนองความต้องการของครูในแต่ละโรงเรียนอย่างแท้จริง

- เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จากผลประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 ให้ สพฐ.ยกเลิกระบบคูปอง พร้อมให้สถานศึกษาสำรวจความต้องการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามความต้องการของนักเรียน และตรวจสอบรายการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นสื่อทางการแพทย์ เพื่อมิให้ซ้ำซ้อนกับที่กระทรวงสาธารณสุขจัดให้แล้ว ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มอบหมายผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทบทวนปรับปรุงอนุบัญญัติว่าด้วยการให้บริการการอุดหนุนสื่อ เป็นต้น

- การบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยได้ดำเนิน "โครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา" ที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ที่จะทำให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สามารถรับมือ แก้ไข ป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ พร้อมมีการจัดทำแผนที่เสี่ยงภายในบริเวณโรงเรียน และหาแนวทางป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ให้โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัย (Safety School) รวมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือผลกระทบอย่างรอบด้าน

การดำเนินงานในภาพรวม ถือว่าเดินมาถูกทิศทางแล้ว แต่ต้องยอมรับว่า ประเทศเรายังลงทุนด้านการศึกษาสำหรับคนพิการน้อย งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมกับความต้องการทางการศึกษาของผู้พิการ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา แม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะของบประมาณสำหรับจัดการศึกษาแก่ผู้พิการในระดับอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะ แต่ยังไม่เพียงพอต่อแนวโน้มจำนวนผู้พิการที่เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาสูงขึ้น

ที่มา ; กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin