Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
25 ต.ค. 52
ความสามารถด้านเหตุผล
 

                  การวัดความสามารถประเภทนี้ เป็นไปเพื่อดูว่าท่านมีความสามารถในการใช้เหตุผลเพียงใด ลักษณะของข้อสอบวัดความสามารถทางเหตุผล จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
          1. อุปมาอุปไมย 2. จัดประเภท 3. สรุปความ
อุปมาอุปไมย
         เป็นการวัดความสามารถเชิงเปรียบเทียบ โดยอาจคำนึงถึงหน้าที่ หรือรูปร่างลักษณะ แต่ละข้อจะให้คำมา 2 คำแรก ซึ่งมีความสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และจะให้คำที่ 3 มาด้วยซึ่งคำที่ 3 นี้จะต้องสัมพันธ์กับตัวใดตัวหนึ่งในข้อ 1-5 ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคำที่ 3 และคำหนึ่งในข้อ 1-5 นี้ จะต้องมีความสัมพันธ์คล้ายกับความสัมพันธ์ของ 2คำแรกที่ให้มาดังตัวอย่าง
         ตัวอย่าง
นักร้อง : น้ำเสียง ดารา : ?
ก. บทบาท* ข. มารยาท ค. ความฉลาด ง. การแต่งกาย จ. ความประพฤติ
         จากตัวอย่างที่ให้มานี้ เราอ่านว่า ถ้านักร้อง สัมพันธ์ กับน้ำเสียง แล้วจะเหมือน ดาราสัมพันธ์กับอะไร
ในที่นี้เพราะนักร้องย่อมแสดงออกมาด้วยน้ำเสียง ในขณะ ดารา ย่อมแสดงออกมาด้วย บทบาท
แบบฝึกหัด
1. มะนาว : น้ำส้ม น้ำปลา : ?
ก. น้ำเกลือ* ข. น้ำตาล ค. มะดัน ง. มะกรูด จ. น้ำใจ
2. กระหาย : น้ำ หิว : ?
ก. ข้าว* ข. น้ำย่อย ค. ปวดท้อง ง. ถึงเวลา จ. พอทนได้
3. ทำลาย : ช่วยเหลือ ความเท็จ : ?
ก. หลอกลวง ข. ความจริง* ค. บาปกรรม ง. เสียสัตย์ จ. ผิดศีล
4. ปลา : น้ำ นก : ?
ก. ปีก ข. ขน ค. บิน ง. หนอน จ. อากาศ*
5. ควาย : โง่ เสือ : ?
ก. ดุ* ข. หิว ค. ไว ง. ลาย จ. อดโซ
6. งาน : เงิน ปริญญา : ?
ก. ซื้อ ข. อดทน ค. ศึกษา* ง. ประจบ จ.พยายาม
7. น้ำ : ไหล แดด : ?
ก. เงา ข. ฉาย ค. ส่อง* ง. ร้อน จ. ดวงอาทิตย์
8. บุหรี่ : มะเร็ง ความรัก : ?
ก. ยินดี ข.สนใจ ค. สำเร็จ ง. ตื่นเต้น จ. ผิดหวัง*
9. ขมักเขม้น : เฉื่อยชา ขยัน : ?
ก. มีทรัพย์ ข. อืดอาด ค. เกียจคร้าน* ง. สุรุ่ยสุ่ร่าย จ.เก็บหอมรอมริบ
10. ข้าว : รวง มะพร้าม : ?
ก. ลูก ข. ผล ค. ซีก ง. เครือ จ. ทะลาย*
***** หมายเหตุ ตำตอบคือดอกจันข้างหลังข้อที่ถูกต้อง*****

จัดประเภท ไม่เข้าพวก
           แต่ละข้อจะให้คำมา 5 คำ จากข้อ ก ข ค ง และ จ จากคำ 5 คำจะมีอยู่ 4 คำ ที่มีความหมายเป็นพวกเดียวกันหรือประเภทเดียวกัน แต่จะมีคำหนึ่งที่แตกต่างออกไป ไม่เข้าพวกกับคำอื่น ให้ท่านเลือกคำที่ ไม่เข้าพวกนี้เป็นคำตอบดังตัวอย่าง
ก. ทองคำ ข. ทองขาว ค. ทองม้วน ง. ทองแดง จ. ทองเหลือง
จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า ทองคำ ทองขาว ทองแดง ทองเหลือง ล้วนเป็นโลหะ แต่ทองม้วนเป็นขนม ฉะนั้นคำในข้อ ค. จึงๆไม่เข้าพวกกับคนอื่น เราจึงเลือก ข้อ ค. เป็นคำตอบ
1. ก. โจโฉ * ข. ขุนแผน ค. พระราม ง. พระสังข์ จ. พระอภัยมณี
2. ก. เอื้ออารี ข. อุปถัมภ์ ค. ค้ำจุน ง. ยกย่อง* จ.อุปการะ
3. ก. วิ่งราว* ข.วิ่งแข่ง ค. วิ่งเร็ว ง. วิ่งช้า จ.วิ่งเปรี้ยว
4. ก. บีบ* ข. รัด ค. มัด ง. ผูก จ. ดึง
5. ก. กระติก* ข. กระจาด ค. กระบุง ง. กระด้ง จ. กระพ้อม
6. ก. กด ข. ทับ ค. ดึง* ง. อัด จ. บีบ
7. ก. วิหค ข. สกุณา ค. ปักษิณ ง.ทิชานกร จ. จตุบาท*
8. ก. น่ารัก ข. น่าชม ค. น่าเกลียด ง. น่าถนอม จ. น่าเอ็นดู
9. ก. ร่น ข. หด ค. ดึง ง. รุก* จ. ถอย
10. ก. คมขำ ข. งามเก๋ ค. นวยนาด* ง. หล่อเหลา จ. เพริศพริ้ง
***** หมายเหตุ ตำตอบคือดอกจันข้างหลังข้อที่ถูกต้อง*****

          อนุกรมคำ
แต่ละข้อจะให้คำมา 5 คำ จาก ก ข ค ง และ จ ซึ่งคำทั้ง 5 คำนี้ จะเรียงลำดับในรูปใดรูปหนึ่งอาจจะเป็นขนาด รส เวลา ระดับความสูง ฯลฯ ให้ท่านพิจารณาคำที่ให้มาทั้ง 5 คำนี้ว่าคำใหนเป็นตัวกลาง ของคำทั้งหมด เมื่อเลือกได้ข้อที่เป็นตัวกลางแล้ว ก็เลือกข้อนั้นเป็นคำตอบ ดังตัวอย่าง
ก. เถาะ ข. วอก ค. กุน ง. ชวด จ. มะแม
จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการให้ปีมาทั้ง 5 คำ การนับปีเราเริ่มต้นที่ปีชวด เป็นอับดับแรก ต่อมาก็เป็น ปี ฉลู ขาล เถาะ ............เรื่อยไปจนถึงปีกุน เป็นปีสุดท้ายดังนั้นเมื่อเราเรียงคำที่ให้มานี้โดยเริ่มจากปีแรกที่เป็น ชวด เถาะ มะแม วอก กุน จะเห็นได้ว่ามะแมเป็นตัวกลาง ของคำที่ให้มา เราจึงเลือกข้อ จ เป็นคำตอบ

1. ก. จรวด ข. เกวียน ค. รถยนต์* ง. จักรยาน จ. เครื่องบิน
2. ก. บาน* ข. แย้ม ค. ล่วง ง. ผลิ จ. เหี่ยว
3. ก. พุธ ข. ศุกร์ ค. เสาร์ ง. อังคาร จ. พฤหัสบดี*
4. ก. ช้าง ข. แมว ค. ม้า ง.คน* จ. จิ้งหรีด
5. ก. เคี้ยว ข. ถ่าย ค. ย่อย ง. ป้อน จ.กลืน*
6. ก. ลูก ข. พ่อ* ค. ปู่ ง. ทวด จ. หลาน
7. ก.ไถ ข. นวด ค. เกี่ยว* ง. สี จ. หว่าน
8. ก. มีด ข. คมแฝก ค. ปืน* ง. จรวด จ.ระเบิด
9. ก. หิ่งห้อย ข. เทียนไข ค. ดวงจันทร์ ง. ดวงอาทิตย์ จ.ตะเกียง*
10. ก.รัฐ ข. โลก ค.ทวีป ง. ประเทศ จ. จักรวาล
***** หมายเหตุ ตำตอบคือดอกจันข้างหลังข้อที่ถูกต้อง****

ศัพท์สัมพันธ์
แต่ละข้อจะให้คำมา 3 คำ และจากคำทั้ง 3 คำนี้ ให้ท่านหาคำตอบจากตัวเลือกที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ ก ข ค ง และ เลือก จ ว่าตัวเลือกในข้อใดมีความสัมพันธ์กับคำทั้ง 3 ที่กำหนดให้ ดังตัวอย่าง
กระสูบ ระแห ว่ากระสูบ
ก. กระสง ข. กระทุง ค. กระยาง ง. กระเสา จ. กระเต็น
จากตัวอย่างจะเห็นได้ กระสูบ กระแห กระดี่ ล้วนเป็นชื่อพันธ์ปลา เมื่อมาดูในตัวเลือกพบว่าคำที่เป็นชื่อพันธ์ปลาก็คือ กระสง ฉะนั้นคำในข้อ ก จึงสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้
แบบฝึกหัด
1. ไทย มาเลย์ สิงค์โปร์
ก. เวียดนาม ข. ลาว ค. พม่า ง. อินโดนีเซีย* จ. กัมพูชา
เหตุผล เพราะเป็นประเทศอาเซียนด้วยกัน
2. คมนาคม เกษตร สาธารณสุข
ก. การไฟฟ้านครหลวง ข. การทางพิเศษ ค. การรถไฟแห่งประเทศไทย
ง. องค์การเภสัชกรรม จ. การต่างประเทศ*
เหตุผลเพราะเป็น กระทรวงเหมือนกัน
3. ดินสอ ปากกา พู่กันจีน
ก. ชอล์ค* ข. ยางลบ ค. ยาลบหมึก ง. กระดานชนวน จ. น้ำหมึก
เหตุผลเพราะใช้เขียน
4. ถ้วย จาน ชาม
ก. กระป๋อง ข. แก้ว ค.ขวด ง. กล่อง จ. ถุงพลาสติก
5. ชูชก อมิตดา มัทรี
ก. สีดา ข. เวสสันดร ค. อนิรุธ ง. รจนา จ. สมุทรโฆษ
6. โล่ ดั้ง ทุบทู
ก. เขน* ข. พลอง ค. กระบอง ง. ขวาน จ. ค้อน
เหตุผล เป็นเครื่องป้องกันอาวุธ
7. ไต้ ตะเกียง เทียน
ก. ธูป ข.น้ำมัน ค. ไฟฉาย ง. ไม้ขีด จ. ไฟฟ้า
8. สบง จีวร สังฆาฎิ
ก. ตาลปัตร ข. บาตร * ค. ย่าม ง.อาสนสงฆ์ จ. ผ้าอาบน้ำฝน
เหตุผล เพราะเป็นเครื่อง อัฏฐปริขาร
9. บรรยาย พรรณนา อุปมา
ก. เทศนา* ข. สนทนา ค. อุปลักษณ์ ง.ไตรยางค์ จ. วิเศษณ์
เหตุผล เพราะเป็นโวหาร
10. ตวัด วัด เหวี่ยง
ก. ปา ข. ขว้าง ค.โยน ง.สะบัด* จ. ปัด
***** หมายเหตุ ตำตอบคือดอกจันข้างหลังข้อที่ถูกต้อง****

การสรุปความ
เป็นการหาข้อสรุปโดยพิจารณาความที่กำหนดให้ ท่านต้องอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วพิจารณาว่
ควรสรุปอย่างไรจึงจะเหมาะสมถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา หรือหลักแห่งเหตุผล
ข้อสอบจะถามโดยกำหนดประโยคหรือข้อความที่เป็นเงื่อนไขมาให้แล้วให้เลือกว่า ข้อสรุปตามตัวเลือก ก ข ค ง ข้อใดถูกต้อง ตัวอย่าง
1. ถ้าพายุพัดจัดแล้วจิวยี่จะออกปล้นค่ายโจโฉ วันนี้พายุพัดจัด
ก. วันนี้จิวยี่ไม่ออกมาปล้นค่ายโจโฉ ข. วันนี้จิวยี่ออกมาปล้นค่ายโจโฉ*
ค. พรุ่งนี้ไม่มีพายุ ง. พรุ่งนี้จิวยี่ไม่ยกทัพออกมา
ข้อสังเกต เงื่อนไขของข้อความคือ พายุพัด หาตัวที่เกี่ยวพันกับ พายุพัด แล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไร ข้อใหนอยู่ในเงื่อนไข คือข้อที่ถูกต้อง
แบบฝึกหัด
1. นักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนสอบได้คะแนนดี สมศรีสอบได้คะแนนดีดังนั้น
ก. สมศรีเรียนเก่ง ข. สมศรีตั้งใจเรียน
ค. สมศรีขยันเรียน ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้*
2. แดงมีเงินมากกว่าดำ แต่น้อยกว่าเอ้และโอ๋ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แดงมีเงินมากที่สุด ข. ดำมีเงินน้อยที่สุด*
ค. อ็มีเงินมากกว่าเอ้ จ.ยังสรุปไม่ได้
3. ทหารเกณฑ์ทุกคนไว้ผมสั้น สุนทรไว้ผมสั้น ดังนั้น
ก. สุนทรเป็นทหารเกณฑ์ ข. สุนทรไม่ได้เข้ากองทหาร
ค.สุนทรเป็นพ่อครัวในค่ายทหาร ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้*
4. ถ้าฝนตกถนนสายนี้จะลื่น วันนี้ฝนไม่ตก ดังนั้น
ก. วันนี้ถนนไม่ลื่น ข. วันนี้ถนนอาจลื่น
ค. พรุ่งนี้ถนนอาจลื่น ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้*
5. การสูบบุหรี่ทำให้สุขภาพไม่ดี ปรีชาได้รับการยืนยันว่าสุขภาพดี ดังนั้น
ก. ปรีชาไม่สูบบุหรี่ ข. ปรีชาตรวจสุขภาพบ่อย
ค. ปรีชาไม่ชอบสูบบุหรี่ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้*

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin