Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
28 ก.ย. 58
ครูทำหน้าที่ครูและพ่อแม่ด้วย (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพโดย สุทัศน์ เอกา

          ทิศเบื้องหน้า อันได้แก่ บิดามารดา ผู้ให้ชีวิตแกเราได้เกิดมาในโลกนี้ ท่านมีอุปการะแก่เรามาด้วยความรัก และเมตตาปราณี ที่ในโลกนี้จะหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้

          เรื่องสำคัญเช่นนี้ กลับไม่มีการนำมาสอนอย่างจริงจัง ทั้งๆที่สถาบันครอบครัว คือรากฐานอันสำคัญของสังคม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นบ่อเกิดแห่งการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกๆด้าน ดังนั้น คุณครูแห่งศตวรรษที่ 21 จึงต้องแสวงหาแนวทาง การฝึกอบรมด้วยวิธีการต่างๆทั้งด้านความเข้าใจ และประสบการ

          บิดามารดาอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้

          1. ห้ามปรามมิให้ทำความชั่วทั้งปวง เพราะความชั่วย่อมนำมาแต่ความเสื่อมทราม
          2. ให้ตั้งอยู่ในความดี เพราะความดีนั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญ
          3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา เพราะการศึกษาทำให้คนเราคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ ทั้งในการดำเนินชีวิตชีวิต และการงาน
          4. หาคู่ครองที่สมควรให้ เพราะคู่ครองคือคู่ชีวิตที่จะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองแก่กันและกันตลอดไป แม้ปัจจุบันเราจะเลือกคู่ครองของเราเอง..แต่ผู้ที่เราเลือกย่อมอยู่ในสายตา และจิตใจที่เต็มไปด้วยความห่วงใยของพ่อแม่เสมอ
          5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร ทุกคนย่อมหางแหนทรัพย์สมบัติเพราะหามาด้วยความเหนื่อยยาก แต่พ่อแม่ของเราย่อมมุ่งหมายที่จะมอบให้เราสืบต่อเสมอ

          บุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้าขอเรา ดังนี้

          1. ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบสนองบุญคุณท่าน
          2. ช่วยทำการงานของท่าน
          3. ดำรงวงศ์สกุล
          4. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
          5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน

          ท่านที่เคารพ

          เรื่องทิศเบื้องหน้า อันได้แก่ บิดามารดาผู้มีคุณล้นฟ้าล้นแผ่นดินแก่บุตร และบุตรควรทดแทนพระคุณของบิดามารดาอย่างไรนี้ เราสอนกันน้อยเกินไป

          พ่อแม่ก็มักไม่ค่อยสอนลูก เพราะอาย และเกรงว่าจะเป็นการทวงบุญคุณ ซึ่งอันที่จริง การสอนที่ได้ผลดีที่สุดคือการทำให้เห็น เป็นแบบอย่างให้ดูทำให้ลูกหลานเห็นว่าท่านทำต่อพ่อแม่ของท่านอย่างไร ลูกหลานของท่านก็จะทำอย่างนั้นกับท่าน..นั่นแหละ..

          แต่บางครอบครัว ก็ไม่มีโอกาสที่จะสอนลูก ไม่มีโอกาสที่จะเป็นแบบอย่างให้ดู..คุณครูจะต้องรับบท ฝึก อบรม บ่มนิสัยในเรื่องนี้ เพราะครอบครัวคือรากฐานอันสำคัญของสังคมมนุษย์ในโลกนี้

              ครูแห่งศตวรรษที่ 21.ย่อมมองเห็นความสำคัญ และคุณค่า ของพฤติกรรมด้านจิตใจและตระหนัก..ว่า.. การเรียนรู้คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ ไปสู่พฤติกรรมอันพึงปรารถนา.. ภาระนี้ เป็นหน้าที่ของครูอย่างแท้จริง

สุทัศน์ เอกา........................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin