Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้วิชาครู(สุทัศน์ เอกา)
+ EQ : ความฉลาดทางอารมณ์
+ IQ : ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
+ MQ : ความฉลาดทางคุณธรรม
+ การแบ่งปัน (Sharing)
อ่านทั้งหมด
21 มี.ค. 60
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560  ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

1.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับสมัครครูผู้ช่วย สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้  สามารถสมัครสอบแข่งขันได้ก่อน

ที่ประชุมได้อนุมัติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิมในข้อ 2 ของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง จากเดิมกำหนดว่า "มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน" โดยกำหนดใหม่เป็น "มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาสามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เป็นไปตามความจำเป็นในการใช้ครูของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แต่ผู้นั้นยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน สามารถสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้

แต่ทั้งนี้ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนตั้งแต่วันที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2.เห็นชอบแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพฐ. เริ่มรับสมัคร 21 มีนาคมนี้

     ที่ประชุมเห็นชอบการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ 14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะใช้สำหรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2560 โดยจะเริ่มประกาศรับสมัครในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องจากการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

       1) กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันใหม่  จากเดิมที่กำหนดว่า ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งครบถ้วนในวันสมัคร กำหนดใหม่เป็น ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

        2) กำหนดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งใหม่  จากเดิมกำหนดว่าการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้  กำหนดใหม่เป็น  การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขันไว้ โดยกำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ไม่เกินนับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขัน

เกณฑ์ฯ ที่แก้ไข ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 และให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดอื่น (นอกเหนือจาก สพฐ.) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกหลักเกณฑ์ฯที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและแจ้งเวียนให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 142/2560

 

ข้อมูลอ้างอิง

ว 5/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา

 6/2560 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin