Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

อ่านทั้งหมด
+

ทฤษฎี EF เพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย

+

รวมรูปแบบทฤษฎีการเรียนการสอน

+ จิตวิทยาการศึกษา
+

พหุปัญญาคืออะไร

+

การเรียนการสอนแบบ CAI

+

เรียนการสอนแบบ 4 MAT

+

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

+

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

+

การจัดการเรียนการสอนแบบ พัฒนาการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน

+

ทฤษฎีการเรียนรู้แนวConstructivism องค์ความรู้แนวคิดตามทฤษฎี

อ่านทั้งหมด
6 ก.ค. 54
 ตัวอย่างข้อสอบ PISA (Programmer of International Student Assessment)
 

                ตามที่แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายโดยใช้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) และผลการประเมิน PISA (Programmer of International Student Assessment) ไว้เป็นเป้าหมายสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ อีกทั้ง ผลการประเมิน PISA ของเด็กไทย มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 500 ทั้ง 3 ด้าน และอยู่ในระดับรั้งท้ายของกลุ่มประเทศที่ร่วมประเมิน PISA เป็นการประเมินการเรียนรู้เรื่อง      การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของเด็กอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นการวัด Apply Scholastic skill ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้ใจในรูปแบบของข้อสอบ ในระดับนานาชาติ สำนักทดสอบทางการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นำเสนอตัวอย่างข้อสอบสำหรับ ครู ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนารูปแบบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

อ่านต่อ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin