Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้วิชาครู(สุทัศน์ เอกา)
+ EQ : ความฉลาดทางอารมณ์
+ IQ : ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
+ MQ : ความฉลาดทางคุณธรรม
+ การแบ่งปัน (Sharing)
อ่านทั้งหมด
3 ก.ย. 58
บุคลิกภาพของครูไทย
 

           บุคลิกภาพเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับคนเรา ยิ่งกับคนที่ได้ชื่อว่า ครูด้วยแล้ว นับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคลิกภาพของครู จะช่วยเพิ่มความน่าเคารพนับถือได้เป็นอย่างดี

1. บุคลิกภาพที่ดีของครู
               1. บุคลิกภาพเป็นปัจจัยช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
               2. ครูต้องพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านร่างกายด้านสังคมด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญาให้เหมาะสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู
               3. การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นเจตจำนงของแต่ละบุคคล ที่ต้องปฏิบัติตนอย่างเป็น กระบวนการ
               4. สัปปุริสธรรม 7  เป็นธรรมที่ใช้เป็นเครื่องช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ของครูไทย
2. ความหมายของบุคลิกภาพ
               ไพพรรณ  เกียรติโชติชัย (2536:91)  อธิบาย เรื่องบุคลิกภาพไว้ว่าบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะทั้งภายนอกและภายในที่รวมอยู่ในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งและเป็น ผลทำให้บุคคลนั้น    มีความแตกต่างไปจากบุคคลอื่น  บุคลิกภาพแบ่งออก เป็น 2 สภาพด้วยกันคือ
               1. บุคลิกภาพภายนอก    หมาย ถึง   บุคลิกภาพที่สามารถสังเกตเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5 คือ ตา หู จมูกลิ้น กาย บุคลิกภาพภายนอก นี้สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้โดยการฝึก เลียนแบบ และสามารถวัดผลได้ทันที บุคลิกภาพภายนอกที่สำคัญที่สุด คือบุคลิกภาพทางกาย และวาจา 
               2.บุคลิกภาพภายใน หมายถึง บุคลิกภาพที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน     เป็นส่วนที่สัมผัสได้ค่อนข้างยากและต้องใช้เวลาในการสัมผัสบุคลิกภาพภายใน
3. การพัฒนาบุคลิกภาพของครู
               1. การพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึงการวิเคราะห์ บุคลิกภาพของแต่ละคนว่าเหมาะสมเพียงใดแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ยังขาด หรือบกพร่องให้เหมาะสม หรือเป็นไปในลักษณะที่ตนปรารถนา
               2. การพัฒนาบุคลิกภาพของครู หมายถึง การแก้ไข ปรับปรุงและฝึกฝนบุคลิกภาพทั้งทางด้านกาย ด้านอารมณ์   ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของครู ให้เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพครู อื่นประเมินด้วยเพื่อความมั่นใจ
ลักษณะของครูที่พึ่งประสงค์โดยทั่วไป    

            บุคลิกภาพที่พึ่ง ประสงค์ของครูไทยนั้นอาจใช้ลักษณะของ สัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักยึด  ครูผู้มี สัปปุริสธรรม7ย่อมเป็นครูที่มีบุคลิกภาพที่ดี  สัปปุริส ธรรม 7 ได้แก่
               1. ธัมมัญญุตา รูหลักการอยู่ร่วมกัน รู้หน้าที่ รู้หลักความจริงของธรรมชาติของ 
               2. อัทถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายของการกระทำอันใด 
               3. อัตตัญญุตา รู้บทบาทภาวะหน้าที่ความสามารถ หรือรู้ว่าตนเองควรทำอะไร
               4. มัตตัญญุตา รู้จักความประมาณตน
               5. กาลัญญุตา รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร
               6. ปริสัญญุตา รู้จักท้องถิ่น ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี
               7. ปุคคจัญญุตา   รู้ความแตกต่างของบุคคล   ถ้าดีควรยกย่อง ถ้าไม่ดีควรตำหนิสั่งสอน
               บุคลิกภาพ คือ ลักษณะภายนอก และ ภายในอัน เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งมีพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปลสำคัญ แต่บุคลิกเป็นสิ่งที่ สามารถสำรวจและสังเกตได้จึงสมารถปรับปรุง ส่งเสริม และ พัฒนาให้เป็นบุคลิกภาพให้ดีได้ครูจำเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี และเหมาะสมกับการเป็นครูเพราะครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งยังต้อง เป็นผู้พัฒนาศิษย์ให้มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมตามที่สังคมปรารถนาอีก ด้วย    การที่ศิษย์จะออกไปสู่สังคมและ ดำรงชีวิตในสังคมได้   อย่างมีความ สุขนั้น  ต้องเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมด้วย
               อย่างไรก็ตาม สัปปุริสธรรม7   เป็นธรรมที่ครูสามารถใช้เป็นเครื่องช่วยทั้งในการพัฒนา บุคลิกภาพของครูและสร้างเสริมค่านิยมในวิชาชีพครูได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับครูแต่ละคนว่ามีปัญญาและมีความพากเพียรเพียงใด
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaiteachers.tv/
http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=29&id=14873
ภาพประกอบจาก  teachermaykricy047.wordpress.com

ที่มา : https://blog.eduzones.com/Chayapa/144481

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin