Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้วิชาครู(สุทัศน์ เอกา)
+ EQ : ความฉลาดทางอารมณ์
+ IQ : ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
+ MQ : ความฉลาดทางคุณธรรม
+ การแบ่งปัน (Sharing)
อ่านทั้งหมด
10 ก.ย. 58
บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
 

ภาพจากสุทัศน์ เอกา

บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน The School leader’s role

          The School leader’s role บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวการ Principal” ที่ทำให้เกิด ความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวของสถานศึกษา “Leadership is an essential component of a school’s successes or failure”

          ในตำรา การบริหารการศึกษา Education Administration” จากต่างประเทศหลายเล่ม ที่กล่าวว่า Leadership is an essential component of a school’s successes or failure หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญ essential component” ที่ทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว..นั้นหมายถึง คุณภาพของผู้เรียนจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ประการใด ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรม Behavior”ของผู้อำนวยการเป็นสำคัญ..นี้เป็นความคิดเห็นของนักวิชาการตะวันตก

          แต่ตัวผมเองมีความเชื่อมากกว่านั้นอีกว่า นอกจากรูปแบบการบริหารโรงเรียน School Management System ซึ่งเป็นกระบวนการภายนอก External Process แล้ว..คุณครูทั้งหลายควรจะต้องเชื่ออย่าง จริงใจ Heartfelt” ด้วยว่า หน้าที่ของคนเป็นครูอย่างพวกเรานี้ มีอยู่ 2.อย่าง คือ 1.ยกระดับจิตใจของผู้เรียนให้สูงขึ้น ให้สมกับคำว่า ครูคือผู้สร้างวิญญาณมนุษย์ Teacher is “The Creator” of Human Soul..2.สอนวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำไปดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

          ผลผลิตของครู คือ ศักยภาพที่สูงขึ้นของผู้เรียน ไม่เหมือนกับผลผลิตของเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่เป็น วัตถุสิ่งของแต่ผลผลิตของคุณครูและโรงเรียน เป็นคน ที่มีจิตวิญญาณ และ แนวความคิด”..ซึงจิตวิญญาณและแนวความคิดนี้ เกิดจากการหล่อหลอมของสังคม อย่างที่เรียกว่า Social Negotiation และสังคมของคุณครูในวันนี้ได้สูญเสียเอกลักษณ์ไทย Thai Identity” คือ ความเป็นพี่น้อง Affinity ขาดหายไป”.. “ความกลมเกลียวกัน Love harmony ขาดหายไปสิ่งเหล่านี้เป็นผลทำให้โรงเรียน ขาดเอกภาพ Lack of Unity” อันเป็นต้นตอของความล้มเหลวทั้งมวลของการบริการจัดการในโรงเรียน และกล้า รับรองได้เลยว่า การใช้พระเดช คืออำนาจการบริหาร หรือ Executive powers” กับคุณครูเพียงอย่างเดียวนั้น คือ ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง หรือ Failure entirely

          ในการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาของศตวรรษที่ 21.จึงต้อง เปลียนแนวคิดของสถานศึกษาเป็นเรื่องแรก Change the concept of school administrators firstแล้วเปลี่ยนการสอนของครู Change Teaching Approach และ เปลี่ยนวิธีเรียนของนักเรียน Change the way of Learning นี้เรียกว่า การปรับปรุงสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ก่อนการเปลี่ยนแปลง

  • หลักปฏิบัติ 12.ประการ สำหรับผู้บริการสถานศึกษา

          หลักปฏิบัติ 12.ประการ สำหรับผู้บริการสถานศึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ควรต้องทำ Should be” หากต้องการความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21.

          1. An effective school leader leads by example ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นำทำก่อนทำตัวให้เป็นตัวอย่าง leads by example เช่น ความพยายามทุกทางในการยกระดับการเรียนรู้ มีน้ำใจเอื้ออาทร ดูแล ทุกข์สุขของบุคลากรและนักเรียนทุกคนด้วยหลักเมตตาธรรม สิ่งเหล่านี้ไม่มีในตำรา แต่มันเป็น ทักษะชีวิต Life Skill” ของมนุษย์ เห็นความคิดต่างเป็นอุปกรณ์สร้างปัญญา เป็นนักสมานสามัคคี เป็นนักกิจกรรมการเรียนรู้..เป็นบุคคลตัวอย่างแห่งการเรียนรู้..เป็นพี่เป็น น้องตามควรแก่ฐานะและความเหมาะสม ฯ.

          2. An effective school leader has a shared vision ผู้นำสถานศึกษา ต้องเป็นนักแชร์วิสัยทัศน์shared vision” นี้เป็นหลักการสำคัญ เปรียบว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งและ เป้าหมายที่เราต้องร่วมรบให้ชนะ We Need to win the battle” คือ อุปสรรคที่ขัดขวางความเจริญงอกงามทางการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน นั่นเอง

          3. An effective school leader is well respected ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องใช้ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาของตนสร้างการยอมรับ Well Respected” ไม่ใช่ อำนาจการบริหาร

          4. An effective school leader is a problem solver ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นนักแก้ปัญหา problem solver”ร่วมกับคณะครู มิใช่นักสั่งการแก้ไข Not a Fixed Order เพราะรากเง้าของปัญหาจะยังคงอยู่ และสร้างปัญหาอีกต่อไปไม่จบสิ้น

          5. An effective school leader is selfless ผู้นำสถานศึกษา ต้องไม่เห็นแก่ตัว Selfless

          6. An effective school leader is an exceptional listener ผู้นำสถานศึกษาต้องเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยม exceptional listener”และสามารถแสดงวิสัยทัศน์ Point of View”ของตนอย่างแจ่มชัด

          7. An effective school leader adapts ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถปรับตัวให้เขากับสถานการณ์ และสิ่งแวดลอม ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

          8. An effective school leader understands individual strengths and weaknesses. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเข้าใจ จุดอ่อน และจุดแข็ง Strengths and Weaknesses”ของทั้งตนเองและผู้อื่น เพื่อ ใช้คนให้เหมาะกับงาน Put the Right Man on the Right Job.”

          9. An effective school leader makes those around them better ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีต้องพยายามทำให้คนรอบข้างมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

          10. An effective school leader admits when they make a mistake ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดี ต้องยอมรับสภาพความผิดในฐานะหัวหน้างานเมื่อผู้ให้บังคับบัญชาทำผิด

          11. An effective school leader holds others accountable ผู้นำสถานศึกษาที่ดีต้องร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้มอบหมายให้ผู้อื่นทำ Holds Others Accountable”

          12. An effective school leader makes difficult decisions ผู้นำสถานศึกษา เป็นผู้ตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก makes difficult decisions”ภายใต้หลักการ ระดมความคิด หรือBrainstorming กับผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมและจริงใจ

          ท่านที่เคารพ เป็นเวลา 2 ทศวรรษแล้ว ที่เราไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จลงได้ตามที่ใจปรารถนา การศึกษาของเรา ติดอยู่กับที่ในขณะที่ชาติต่างๆใน AEC ก้าวล้ำหน้าเราไปแล้ว..

           ขอใช้บทความนี้ เรียกร้องให้คุณครู อาจารย์ ทุกท่านได้รวมพลังกัน ปฏิรูปการศึกษาของชาติให้ประสบความสำเร็จด้วยฝีมือของคนชั้นครู ด้วยเถิด

สุทัศน์ เอกา...........................บอกความ

หมายเหตุ จากเอกสาร Online ประกอบการเสวนาวิชาการ เรื่อง ทางออก ปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2” สถานที่ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin