Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้วิชาครู(สุทัศน์ เอกา)
+ EQ : ความฉลาดทางอารมณ์
+ IQ : ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
+ MQ : ความฉลาดทางคุณธรรม
+ การแบ่งปัน (Sharing)
อ่านทั้งหมด
24 ก.ย. 58
หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
 

ภาพจากสุทัศน์ เอกา

        "The School Director" Role..บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวการ Principal” ที่ทำให้เกิด ความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวของสถานศึกษา “Leadership is an essential component of a school’s successes or failure”

         ในตำราการบริหารการศึกษา Education Administration” จากต่างประเทศหลายเล่ม ที่กล่าวว่า Leadership is an essential component of a school’s successes or failure หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น องค์ประกอบสำคัญ essential component” ที่ทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว..นั้นหมายถึงคุณภาพของผู้เรียนจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ประการใด ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรม Behavior”ของผู้อำนวยการเป็นสำคัญ..นี้เป็นความคิดเห็นของนักวิชาการตะวัน ตก..แต่ตัวผมเองมีความเชื่อมากกว่านั้นอีกว่า นอกจากรูปแบบการบริหารโรงเรียน School Management System ซึ่งเป็นกระบวนการภายนอก External Process แล้ว..คุณครูทั้งหลายควรจะต้องเชื่ออย่าง จริงใจ Heartfelt”ด้วยว่า หน้าที่ของคนเป็นครูอย่างพวกเรานี้ มีอยู่ 2.อย่าง คือ 1.ยกระดับจิตใจของผู้เรียนให้สูงขึ้น ให้สมกับคำว่า ครูคือผู้สร้างวิญญาณมนุษย์ Teacher is “The Creator” of Human Soul..2.สอนวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำไปดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข...

           ผลผลิตของครู คือ ศักยภาพที่สูงขึ้นของผู้เรียน ไม่เหมือกับผลผลิตของเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่เป็น วัตถุสิ่งของแต่ผลผลิตของคุณครูและโรงเรียน เป็นคน ที่มีจิตวิญญาณ และ แนวความคิด”..ซึงจิตวิญญาณและแนวความคิดนี้ เกิดจากการหล่อหลอมของสังคม อย่างที่เรียกว่า Social Negotiation และสังคมของคุณครูในวันนี้ได้สูญเสียเอกลักษณ์ไทย Thai Identity” คือ ความเป็นพี่น้อง Affinity ขาดหายไป”.. . “ความกลมเกลียวกัน Love harmony ขาดหายไปสิ่งเหล่านี้เป็นผลทำให้โรงเรียน ขาดเอกภาพ Lack of Unity” อันเป็นต้นตอของความล้มเหลวทั้งมวลของการบริการจัดการในโรงเรียน..และกล้า รับรองได้เลยว่า การใช้พระเดช คืออำนาจการบริหาร หรือ Executive powers” กับคุณครูเพียงอย่างเดียวนั้น คือ ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง หรือ Failure entirely”...

           ในการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาของศตวรรษที่ 21.จึงต้อง เปลี่ยนแนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเรื่องแรก Change the concept of school administrators first.” แล้วเปลี่ยนการสอนของครู Change Teaching Approach และ เปลี่ยนวิธีเรียนของนักเรียน Change the way of Learning นี้เรียกว่า การปรับปรุงสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ก่อนการเปลี่ยนแปลง

          หลักปฏิบัติ 12.ประการ สำหรับผู้บริการสถานศึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ควรต้องทำ Should be” หากต้องการความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21.

          1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็น ผู้นำทำก่อน An effective school leader leads by example ทำตัวให้เป็นตัวอย่าง leads by example เช่น ความพยายามทุกทางในการยกระดับการเรียนรู้ มีน้ำใจเอื้ออาทร ดูแลทุกข์สุขของบุคลากรและนักเรียนทุกคนด้วยหลักเมตตาธรรม สิ่งเหล่านี้ไม่มีในตำรา แต่มันเป็น ทักษะชีวิต Life Skill” ของมนุษย์ เห็นความคิดต่างเป็นอุปกรณ์สร้างปัญญา เป็นนักสมานสามัคคี เป็นนักกิจกรรมการเรียนรู้..เป็นบุคคลตัวอย่างแห่งการเรียนรู้..เป็นพี่เป็น น้องตามควรแก่ฐานะและความเหมาะสม ฯ.

          2. ผู้นำสถานศึกษาต้องเป็นนักแชร์วิสัยทัศน์ An effective school leader has a shared vision นี้เป็นหลักการสำคัญ เปรียบว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งและ เป้าหมายที่เราต้องร่วมรบให้ชนะ We Need to win the battle” คือ อุปสรรคที่ขัดขวางความเจริญงอกงามทางการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน นั่นเอง

          3. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาของตนสร้างการยอมรับ An effective school leader is well respected ไม่ใช่ อำนาจการบริหาร

         4. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นนักแก้ปัญหาร่วมกับคณะครู An effective school leader is a problem “มิใช่นักสั่งการแก้ไข Not a Fixed Order เพราะรากเง้าของปัญหาจะยังคงอยู่ และสร้างปัญหาอีกต่อไปไม่จบสิ้น

          5. ผู้นำสถานศึกษา ต้องไม่เห็นแก่ตัว” An effective school leader is selfless

          6. ผู้นำสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยม An effective school leader is an exceptional listener และสามารถแสดง วิสัยทัศน์ Point of View”ของตนอย่างแจ่มชัด

          7. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสามารถปรับตัวให้เขากับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข An effective school leader adapts

         8. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเข้าใจ จุดอ่อน และจุดแข็ง ของทั้งตนเองและผู้อื่น An effective school leader understands individual strengths and weaknesses. เพื่อ ใช้คน ให้เหมาะกับงาน Put the Right Man on the Right Job.”

           9. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีต้องพยายามทำให้คนรอบข้างมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน An effective school leader makes those around them better

         10. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดี ต้องยอมรับสภาพความผิดในฐานะหัวหน้างานเมื่อผู้ให้บังคับบัญชาทำผิด An effective school leader admits when they make a mistake

         11. ผู้นำสถานศึกษาที่ดีต้องร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้มอบหมายให้ผู้อื่นทำ An effective school leader holds others accountable

         12. ผู้นำสถานศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากภายใต้หลักการ ระดมความคิด หรือ Brainstorming กับผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสมและจริงใจ An effective school leader makes difficult decisions

ด้วยความรัก เคารพ และปรารถนาดีอย่างยิ่ง

สุทัศน์ เอกา.......................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin