Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้วิชาครู(สุทัศน์ เอกา)
+ EQ : ความฉลาดทางอารมณ์
+ IQ : ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา
+ MQ : ความฉลาดทางคุณธรรม
+ การแบ่งปัน (Sharing)
อ่านทั้งหมด
24 ก.ย. 58
ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
 

ภาพจากสุทัศน์ เอกา

การอบรม ผอ.โรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

การทำให้ ผอ.ใหม่ทราบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาคืผู้อำนวยความสะดวก Facilitator” ให้ครูและนักเรียน ในการยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชน อันเป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติมิใช่ที่พักริมทาง บันไดหรือบ่าของคนอื่นสำหรับขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า Not accommodation along the way, a stairs or shoulders of others for up to higher positions.

          อย่าบังอาจเห็นโรงเรียนของเราเป็นที่พักริมทาง.. มาเพื่อไป..คนแบบนี้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่ได้หรอก นอกจากสร้างตึก ทุบทิ้งตึกเกา เพื่อมีโอกาสสร้างตึกใหม่ นักเรียนที่รักโรงเรียนของเขาบางคน ถึงกับกอดเสาร้องให้ด้วยความรักอาลัย..เมื่อตึกเรียนที่มีพระคุณและแสนรัก จะถูกทุบทิ้ง
          ลักษณะงานอันสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ท่านวิทยากรควรทำความเข้าใจ อย่างถ่องแท้แก่ผู้บริหารใหม่ผมเอามาจากข้อเขียนของ ของ Derrick Meador..Teaching Expert ดังนี้ครับ

           A school principal is the primary leader in a school building. A good leader always leads by example. A principal should be positive, enthusiastic, have their hand in the day to day activities of the school, and listen to what their constituents are saying. An effective leader is available to teachers, staff members, parents, students, and community members. Good leaders stays calm in difficult situations, thinks before they act, and puts the needs of the school before themselves. An effective leader steps up to fill in holes as needed, even if it isn’t a part of their daily routine.

          เห็นหรือยังครับว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มิใช่เครื่องประดับห้องแอร์ มิใช่นายของครู แต่หมายถึงผู้ที่ Should be positive, enthusiastic, have their hand in the day to day activities of the school.

          ท่านวิทยากรโปรดให้ ผอ.ใหม่ อ่านทีละประโยค แล้วให้ ผอ.ใหม่ลอง หยิบออกมา เขียนเป็นแนวปฏิบัติดูซิว่า ท่านจะนำแนวคิดของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.ไปปรับใช้ได้มากน้อยเพียงไร

            เมื่อท่านวิทยากรได้ปรับความรู้ และ แนวคิด พื้นฐานของการบริหารโรงเรียนดังกล่าวแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะชี้ให้เห็นความรับผิดชอบในหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ

          1. เรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ของนักเรียน Curriculum

          ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้เกี่ยวกับแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปของหลักสูตร The changing conceptions of curriculum ปรัชญาการศึกษาและความเชื่อ Educational philosophies and beliefs ความเชี่ยวชาญความรู้และการกระจายตัวของแหล่งที่มา และความขัดแย้งเชิงวิชาการ หลักสูตร การประเมินผลการเรียนการสอน และการปรับปรุง Knowledge specialization and fragmentation, curricular sources and conflict, curriculum evaluation and improvement.***

          2.เรื่องของการเรียนการสอน Instruction

          ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้เกี่ยวกับรูปแบบที่แตกต่างกันของการเรียนการสอน Know about different models of instruction ด้วยเหตุผลทางทฤษฎีสำหรับการใช้รูปแบบการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอน The theoretical reasons for adopting a particular instruction mode การเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต The pedagogy of the internet ทฤษฎีพื้นฐานของสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี The theories underlying the technology-based learning environment.

          3. เรื่องของการวัดผลประเมินผล Assessment

          ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้เกี่ยวกับหลักการของการประเมินผลนักเรียน Know about the principles of student assessment ขั้นตอนการประเมินโดยเน้นวิธีการประเมินทางเลือก assessment procedures with emphasis on alternative assessment methods และการประเมินผลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงมากกว่าพิสูจน์เรียนรู้ของนัก เรียน Assessment that aim to improve rather than prove student learning.

          คาบการสอนของผู้อำนวยการโรงเรียน อยู่ที่หน้าเสาธงตอนเช้า อยู่ที่การอบรมสุดสัปดาห์ อยู่ที่กิจกรรมภายนอกสถานศึกษา เช่น การอยู่ค่ายพักแรม และอยู่ที่กิจกรรมการฝึกทักษะชีวิตเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม..ท่านมิใช่เป็นเพียงผู้ออกคำสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติเท่านั้น แต่ท่านต้องเป็นผู้ปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวนี้ด้วย

          ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเรียนรู้ทุกวันจาก ICT และขออภัยที่ไม่แปลเป็นภาษาไทยในตอนต้น เพราะคนที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้นั้นต้องรู้ภาษาของโลกก่อน จึงจะสามารถสร้างวิสัยทัศน์ของตนเองในการนำครู และ นักเรียนไปสู่ความสำเร็จได้ตามความประสงค์..

          เหตุผลก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเอง และต้อง Learning by Doing มากกว่าใครๆในโรงเรียนนี้

ด้วยความเคารพ และปรารถนาดี

สุทัศน์ เอกา.......................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

สาระสำคัญ ; ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) ให้ครูและนักเรียน ในการยกระดับการเรียนรู้ของเด็กเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ ความรู้ และ แนวคิดพื้นฐานของการบริหารโรงเรียน ที่ควรเกิดกับผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับ

          1. Curriculum (หลักสูตร)

          2. Instruction (การเรียนการสอน)

          3. Assessment  (การวัดผลประเมินผล)

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin