Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
+

ความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ.

+

แนวปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์

+

อายุของการจัดเก็บหนังสือราชการ

+

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บทำลายหนังสือราชการ

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
12 ต.ค. 58
แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพจากสุทัศน์ เอกา

 แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต.. The essence of learning for life


          พฤติกรรมเพื่อการมีชีวิตรอดของมนุษย์นั้นเป็นผลมาจากการเรียนรู้.. Behavior to the survival of mankind is the result of learning. นี้เป็นการยืนยันถึงคุณค่าของการเรียนรู้

          ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า คนผู้นั้นได้เรียนรู้แล้ว..หรือไม่ได้เรียนรู้ That person has already learned or not learned.
          ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม Behaviorism Theory ; กล่าวว่า การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แปลว่า ถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้ พฤติกรรมของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปตาม มาตรฐาน วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด แต่ถ้า พฤติกรรมของเขาไม่เปลี่ยน ก็แปลว่าเขาไม่ได้เรียนรู้..หรือถ้าพฤติกรรมของเขาเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมจะแปลว่า เขาได้เรียนรู้อะไร จากที่ไหน

          ทฤษฎีปัญญานิยม Cognitivism Theory ; ย่อมแสดงให้เห็นว่า ขณะที่ฟังครูสอนนั้น จิตใจเขาอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ที่คำสอนของครู เขาก็ได้เรียนรู้ แต่ถ้าจิตใจของเขาลอยไปอยู่ที่อื่น..แม้ดวงตาจะจ้อง เป๋งไปที่ครู เขาก็ไม่ได้เรียน และเรียนไม่รู้เรื่อง

          ถ้าเขาได้เรียนรู้..สิ่งที่เป็นความรู้ที่เคลื่อนไหวอยู่ในหัวสมองของเขานั้น ได้เกิดการนำมาใช้สร้างคุณค่า Value แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองหรือไม่ หรือ เขาเป็นเพียงคนสมองโป่ง ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด..นี้แทนที่จะมีคุณค่า กลับจะเป็นภาระต่อสังคมเสียอีก

          คุณค่าของทั้ง 2 ทฤษฎีนี้ก็คือ

          เมื่อได้เรียนรู้ พฤติกรรมของผู้เรียนก็จะเปลี่ยนไปตามการเรียนรู้ และเมื่อเรียนรู้จนมีปัญญา ปัญญาเป็นตัว สัมมาทิฏฐิ Right Understanding” ก็จะแสดงออกให้เห็นคุณค่าของปัญญา ว่าสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ตามความเหมาะสม

          ทฤษฎีผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Constructivism Theory  ; ตามหลักการของพุทธวิธี According to the principle of Buddhist และเป็นต้นแบบของ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21ซึ่งได้พบความจริงว่า

          คนเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองทั้งสิ้น เพราะอายตนะ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของเขา ได้สัมผัสกับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้โดยตรง เรียกว่า Active Participation ทำให้เขาได้เรียนรู้ปัญหา และเกิดการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพี่อให้สามารถผ่านอุปสรรค์ตัวปัญหานั้นไปให้ได้..ระหว่างที่ผจญปัญหานั้น ปัญญาจะเกิดขึ้นในตัวเขาอย่างชัดแจ้ง ลึกซึ้ง เกินกว่าที่ใครๆจะสามารถบอกสอนเขาได้นี้เป็นความจริงทุกเมื่อ ที่ทุกท่านสามารถเห็นได้ด้วยตนเองเมื่อได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์แห่ง ปัญหา

          การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.คือ การการสอนคนให้รู้ วิธีการหาความรู้เพื่อชีวิต Learning for life” ที่สามารถสร้าง ปัญญาอันเป็นคุณค่าของผู้เรียนได้แก่..คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ อย่างแท้จริง

          อีกครั้งหนึ่งที่เอาเรื่องนี้มาบอก ก็เพราะโลกเปลี่ยนไป สังคมเปลี่ยนไป จิตใจของคนในสังคมก็เปลี่ยนตาม เมื่อเขาพ้นอกเรา พ้นอกพ่อแม่ไปแล้ว เขาต้องยืนอยู่ได้ หาอยู่หากินได้ด้วยตัวของเขาเอง มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม

          สิ่งที่จะทำให้เขาเป็นคนที่มีคุณค่าเช่นนี้ได้ พ่อแม่ต้องสอนให้เขารู้จักทำงาน คุณครูต้องสอนให้เขารู้จักวิธีทำงาน และเรียนรู้เพื่อพัฒนางานนั้นๆให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ สามารถปรับใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเขา

          เมื่อถึงวันนี้แล้ว..ทุกคนต้องยอมรับว่า ความรู้ที่มีคุณค่า กับงานเพื่อชีวิตนั้นเป็นสิ่งเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัย
          ผม ศรัทธาเชื่อมั่นใน ฝีมือและ จิตวิญญาณครูไทยตลอดไป ครับ
 

สุทัศน์ เอกา..............................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin