Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
+

ความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ.

+

แนวปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์

+

อายุของการจัดเก็บหนังสือราชการ

+

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บทำลายหนังสือราชการ

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
9 พ.ย. 58
การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพโดยสุทัศน์ เอกา

          การวัดผล และการประเมินผล ในการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 “เป็นการวัดผล ประเมินผลตามความเป็นจริง Authentic assessment” และการประเมินผลแบบ Rubric Assessment ก็เป็นการประเมินตามความเป็นจริง ที่สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆทางการเรียนรู้ได้อย่างดี

          คำว่า“Rubric” หมายถึงเกณฑ์ หรือกติกา ดังนั้น คำว่า Rubric Assessment จึงหมายถึงแนวทางการให้คะแนนซึ่งสามารถแยกเป็นระดับต่างๆของความสำเร็จในการเรียน หรือการปฏิบัติของนักเรียนได้อย่างชัดเจนและ คุณครูได้มีความคุ้นเคย กันดีอยู่แล้วคือ

 

          การวัดความสำเร็จของผลงาน ชิ้นงาน ความสามารถ และทักษะต่างๆ The success of work, capabilities and skills.
          - เกณฑ์คะแนน 0 = ไม่ผ่าน ไม่มีการประเมิน,
          - เกณฑ์คะแนน 1= ต้องแก้ไขปรับปรุง, หมายความว่า The students' work is not where it should be (weak). He/she does not complete the assignment and/or has no understanding of what to do.
          - เกณฑ์คะแนน 2= ผ่าน, หมายความว่า The students' work is satisfactory (Almost there but acceptable). He/she may or may not complete the assignment with limited understanding.
          - เกณฑ์คะแนน 3=ดี, หมายความว่า The students' work is good (Acceptable). He/she does what is expected of them to complete the assignment.

          - เกณฑ์คะแนน 4 ดีมาก.ดีเยี่ยม หมายความว่า The students' work is Exemplary (Strong). He/she goes beyond what is expected of them to complete the assignment.

 

          ท่านที่เคารพ ผู้เขียนอยากให้คุณครู เข้าใจความหมายของเกณฑ์คะแนน เป็นดังความหมายในภาษาอังกฤษที่ยกขึ้นมาอธิบายนี้

          เนื่องจากการวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง Authentic assessment นั้นเราสามารถวัดคุณภาพของผู้เรียนได้หลายแบบ We can measure the quality of the students in various ways.”... ตัวอย่างข้างบนนั้นสามารถใช้วัดความสำเร็จของ ผลงาน ชิ้นงาน ความสามารถ และทักษะต่างๆ The success of work, capabilities and skills. 

          การวัดความสำเร็จของข้อสอบ

          ข้อสอบควรมีความหลากหลาย ทั้ง แบบเลือกตอบ Multiple choice, เติมคำ หรือตอบคำภามสั้นๆ Fill or answer within the brief. และแบบอัตนัย Subjective test ที่เหมาะสมเนื้อหา ความยากง่าย เวลาของการทำข้อสอบ และการตรวจให้คะแนน

          ในการออกข้อสอบทุกประเภท ทุดครั้ง ขอแนะนำให้ใช้ตาราง Bloom’s Taxonomy of Learning Domains เป็นแนวทางในการ ตั้งคำถาม สร้างตัวเลือก สำหรับแบบเลือกตอบ และมี Key Word สำหรับตั้งคำถามที่ตรงกับวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ซึ่งควรจะต้องมีหลายระดับของการวัด***

การเทียบ คะแนนดิบ ให้เป็น ระดับคะแนนแบบ Rubric เกรด 1,2,3,4, ดังนี้

          - คะแนนดิบ 1-49 เท่ากับ เกรด 1
          - คะแนนดิบ 50-69 เท่ากับ เกรด 2
          - คะแนนดิบ 70-89 เท่ากับ เกรด 3
          - คะแนนดิบ 90-100 เท่ากับ เกรด 4

          ไม่ว่าคุณครูจะออกข้อสอบกี่ข้อ หรือขอ่สอบนั้นจะมีคะแนนเต็มเท่าไรก็ตาม ขอให้เทียบเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนนเสมอ แล้วจึงมาเทียบเป็นระดับคะแนน หรือ เกรด ตามแบบ Rubric

          จากผลการ ทดสอบด้วย Paper” คุณครูผู้สอนย่อมมองเห็นว่า ใครบ้างที่สมควรที่สมควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา”...และในขณะเดียวกัน การทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อ วัดทักษะ The practical test to measure skills” คุณครูก็จะรู้ได้ทันทีว่า ใครบ้างที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เช่นเดียวกัน

          ท่านที่เคารพ...การแก้ไขข้อบกพร่อง ผิดพลาด คุณครูต้องทำด้วยความตระหนักในจิตวิทยาการเรียนรู้ ยึดมั่นในการเสริมแรงใจ “Reinforcement of mind”ในทางบวก เพราะจิตใจ Mind เป็นตัวสำคัญที่สุดของอายตนะ 6. อันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งเป็นประตูแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งมวล

 

ด้วยความรัก ห่วงใย และปรารถนาดีที่สุด

สุทัศน์ เอกา........................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin