Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หมายรับสั่ง  กำหนดการ หมายกำหนดการใช้ต่างกันอย่างไร
+ ภาษาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
+

ตัวหนังสือไทย

+ ความสามารถด้านภาษาไทย
+ ความสามารถด้านภาษาไทย
อ่านทั้งหมด
+

ความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ.

+

แนวปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์

+

อายุของการจัดเก็บหนังสือราชการ

+

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บทำลายหนังสือราชการ

+

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

อ่านทั้งหมด
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

อ่านทั้งหมด
24 ต.ค. 52

การย้ายพนักงานราชการ

 

สาระสำคัญ

- ระบบพนักงานราชการไม่ได้กำหนดระบบการโอนการย้ายเอาไว้ การสั่งให้ไปปฏิบัติราชการอีกที่หนึ่งเป็นการบริหารภายใน หัวหน้าส่วนราชการ(เลขากพฐ.) สามารถทำได้ตามความจำเป็นภารกิจเพื่อประโยชน์ราชการ ตามระเบียบข้อ3 ข้อ31 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

 

- สพฐ.โดยเลขาธิการกพฐ.มอบอำนาจให้ผอ.สพท. ปฏิบัติราชการแทน (คำสั่งสพฐ.68/50 ลว.24 มกราคม 2550) สั่งให้พนักงานราชการจากสถานศึกษาหนึ่งไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาหนึ่งในเขตพื้นที่เดียวกันได้ เพื่อประโยชน์ทางราชการในด้านความต้องการผู้สอนสาขาขาดแคลน

 

 - หน่วยงานกลางบริหารงานพนักงานราชการคือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.)

 

 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

http://www.sobkroo.com/img_news/file/1252127891.pdf

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin