Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
8 ม.ค. 60
มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
 

มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีคำสั่ง สพฐ.เรื่องมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตำแหน่ง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ยกเลิกคำสั่ง สพฐ.ที่ 1216/2549 ลงวันที่ 20 พ.ย.2549 และให้ใช้คำสั่งฉบับที่ออกใหม่แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 เป็นต้นไป

 

แนวทางการอนุมัติการลามีดังนี้

 

1. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเอง เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานเลขาธิการ กพฐ. ทราบเดือนละหนึ่งครั้ง

 

2. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

3. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษาไปราชการนอกจังหวัด หรือนอกเขตพื้นที่การศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งจังหวัด แล้วแต่กรณี

 

4. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเอง และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษาไปราชการภายในจังหวัด หรือ ภายในเขตพื้นที่การศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งจังหวัด แล้วแต่กรณี เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเดือนละหนึ่งครั้ง

 

 

 

ที่มา ; เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin