Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
29 มี.ค. 60
ว9/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
 

 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ.2560

ที่ประชุมเห็นชอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี หรือปริญญาตรี 4 ปี ที่มีการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตอีก 1 ปี ที่อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา สามารถใช้เอกสารที่สำเนาจากหน้าจอ “การตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” ซึ่งระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อผู้ขอ เลขที่ใบอนุญาต และกำหนดวันออกใบสมัคร ไปใช้ในการยื่นสมัครสอบใน 36 สาขาวิชาได้ก่อน เมื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้และอยู่ในลำดับที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จึงนำใบอนุญาตฉบับจริงมาแสดงในวันรายงานตัว ทั้งนี้มีเงื่อนไขสำหรับผู้สมัครสอบเป็นครุผู้ช่วยใน 36 วิชา ต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ 4 เมษายน 2560 เท่านั้น

สำหรับการนับหน่วยกิต กรณีมีชื่อคุณวุฒิ หรือสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาที่อยู่ในกลุ่มวิชาให้ครบ 30 หน่วยกิต โดยไม่ต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin