Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
20 ก.ค. 60
ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564)
 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) โดยให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ให้ครอบคลุมการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนฯ กับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล รองรับการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) หรือ Eastern Economic Corridor: EEC 

2. เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

3. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประชาสังคมในรูปแบบประชารัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของภาคการผลิตและบริการใน EEC 

4. เพิ่มขีดความสามารถ คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ

ยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้รองรับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริการในยุคประเทศไทย 4.0 ดำเนินการ 6 ยุทธซสวจร์  ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ การสอน การแนะนำทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้างการเติบโตของคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ การขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจ ประเทศ ด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ

งบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร

คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณและแผนการลงทุนตามยุทธศาสตร์ วงเงิน 619.4 ล้านบาท เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนำของอาเซียน และส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เพื่อเป็นกรอบแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ดำเนินการใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

แผนงานพัฒนา EEC ประกอบด้วย 

1.แผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

2.แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์

3.แผนงานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ (รวม 173 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม 712,645 ล้านบาท)

หน่าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

ดำเนินการวางแผนพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ EEC เพิ่มขีดความสามารถ คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ

การดำเนินการ

จะแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น 3-6 เดือน และระยะปานกลาง 1-2 ปี เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Super Cluster/Cluster New Engine of Growth เน้นหลักสูตรเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน นำนวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ มาปรับใช้ เพิ่มหลักสูตรทักษะเฉพาะทาง ต่อยอดทักษะกำลังคนในสถานประกอบการให้มีทักษะอาชีพสอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 เนื่องจากผู้ประกอบการต้องการบุคลากรด้านอาชีวศึกษาสูงมากในอนาคต จึงต้องร่วมกับสถาบันการศึกษาผลิตกลุ่มแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรม 4.0 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาในช่วง 5 ปีข้างหน้าประมาณ 194,675 คน

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระดับภาค 1 ศูนย์ และระดับจังหวัด 3 ศูนย์ เพื่อให้เป็นศูนย์อำนวยความสะดวกด้านกำลังคน รองรับปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายด้านการอาชีวศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือในภูมิภาคอาเซียนตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับ EEC การใช้งบประมาณมุ่งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร EEC เพื่อสนับสนุน New Engine of Growth รวม 55 ล้านบาท เพิ่มศักยภาพสถานศึกษา และ Digital College วงเงิน 55 ล้านบาท ครูอัตราเพิ่ม 60 คน วงเงิน 43.2 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์เฉพาะทาง Industrial 4.0 และพัฒนา Central Lab วงเงิน 100 ล้านบาท

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 376/2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin