Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
25 ก.ย. 60
ก.ค.ศ. คืนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการปี 2560 ให้กับส่วนราชการ ศธ.
 

ที่ประชุม ก.ค.ศ.อนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 24,163 อัตรา ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ 

ที่

ส่วนราชการ

ตำแหน่ง

จำนวน(อัตรา)

1.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สถาบันวิทยาลัยชุมชน)

ครูผู้ช่วย

3

รวม

3

2.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา

2

ศึกษานิเทศก์

6

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

16

รวม

24

3.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด

7

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด

2

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

45

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

1

ครูผู้ช่วย

42

ศึกษานิเทศก์

7

บุคลากรทางการศึกษาศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

3

รวม

107

4.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

44

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

91

ครูผู้ช่วย

669

รวม

804

5.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

22

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

56

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2,069

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

475

ครูผู้ช่วย

19,962

ศึกษานิเทศก์

249

บุคลากรทางการศึกษาศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

313

รวม

23,146

6.

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2

อาจารย์

3

ครูผู้ช่วย

31

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

1

รวม

37

7.

สถาบันการพลศึกษา

อาจารย์

38

ครูผู้ช่วย

1

บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

3

รวม

42

รวมทั้งสิ้น

24,163

         ทั้งนี้ การอนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ ให้ส่วนราชการดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังที่ได้รับการอนุมัติไปกำหนดตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาตามเงื่อนไขที่ คปร.กำหนดโดยเคร่งครัด ตำแหน่งที่กำหนดต้องมีจำนวนและประเภทตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด และให้กำหนดตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากำลังไม่เกินกรอบอัตรากำลังหรือเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยให้ใช้อัตรากำลังได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

       ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กันอัตราตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับจัดสรรคืน เพื่อรองรับการบรรจุบุคคลตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามมติ ครม.และที่ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราตำแหน่งข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในรอบ 10 ปี (ปี พ.ศ.2559-2568) โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของสำนั

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin