Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
26 ก.ย. 60
แก้ไขปรับปรุงคำสั่งอนุมัติการเดินทางไปราชการ
 

สพฐ. ได้แจ้งแก้ไขปรับปรุงคำสั่งอนุมัติการเดินทางไปราชการ เพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงยกเลิกคำสั่ง สพฐ.ที่ 1874/2558 โดยคำสั่งนี้สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 และให้ใช้คำสั่งใหม่ สพฐ ที่ 136/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 แทน รายละเอียด สรุปได้ดังนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 30(2) และมาตรา 45(3) แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ข้อ 4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 กับข้อ 11 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดประชุมของทางราชการ 2524 จึงมอบอำนาจให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ และ ผอ.สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน เลขา สพฐ. ดังนี้

1.ให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเอง ภายในราชอาณาจักร และรายงาน เลขา สพฐ. เดือนละ 1 ครั้ง

2.ให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการทุกตำแหน่ง ในเขตพื้นที่ฯ ไปราชการภายในราชอาณาจักร

3.ให้ ผอ.เขตพื้นที่ฯ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของ ผอ.สถานศึกษา ไปราชการนอกจังหวัด หรือนอกเขตพื้นที่ฯ กรณีที่เขตพื้นที่ฯ มีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด  แล้วแต่กรณี

4.ให้ ผอ.สถานศึกษา  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเองภายในจังหวัด หรือภายในเขตพื้นที่ฯ กรณีที่เขตพื้นที่ฯ มีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด  แล้วแต่กรณี เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงาน ผอ.เขต เดือนละ 1 ครั้ง

5.ให้ ผอ.สถานศึกษา  มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษาไปราชการภายในราชอาณาจักร

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin