Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
26 ก.ย. 60
หลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะขอรับและขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะต้องห้าม กรณีต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ตามที่กำหนดในมาตรา 44 (ข) (3) แห่ง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 สำหรับผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

- โดยกำหนดหลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามเพื่อเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณา ดังนี้

      1.เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

      2.เป็นการกระทำความผิดโดยเจตนา ยกเว้นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ และ

      3.ต้องเป็นโทษจำคุกที่เป็นความผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาความผิดที่มีโทษจำคุกเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้แก่

           3.1.ความผิดต่อการทุจริตในหน้าที่

           3.2.ความผิดต่อการทารุณร่างกายและจิตใจ

           3.3.ความผิดต่อการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

           3.4.ความผิดเกี่ยวกับเพศ และ5.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

 -เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นมาตรฐานกลางนำไปใช้ในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบวิชาชีพทุกกรณี จากเดิมการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะเสนอให้บอร์ดคุรุสภาพิจารณาเป็นรายกรณี

 

ที่มา ; เดลินิวส์ อังคารที่ 26 กันยายน 2560

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin