Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
25 ต.ค. 52

ตัวอย่างการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

               ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลัก ในการดำเนินการดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน

 • การดูแลช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือ สำหรับครูประจำชั้นและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานพัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด

กระบวนการดำเนินงานตามระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียน ได้ดำเนินงานตามระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โดยครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ คือ
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การส่งเสริมนักเรียน
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. การส่งต่อ

 

ซึ่งการดำเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรม และโครงการดังนี้

 • การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • การจัดทำระเบียนสะสม (รบ.6)
 • การประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
 • การสัมภาษณ์นักเรียน
 • การเยี่ยมบ้าน
 • บันทึกข้อมูลสุขภาพ
 • การสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ
 • การคัดกรองนักเรียน
 • โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน เบื้องต้น จากข้อ 1 จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง
 • การส่งเสริมนักเรียน
 • สำหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติ หรือกลุ่มเสี่ยง มีปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการจัด
 • กิจกรรมโฮมรูม
 • จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 • การป้องกันและแก้ไขปัญหา
  1. การให้คำปรึกษาเบื้องต้น
  2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  • กิจกรรมวันภาษาไทย สัปดาห์ห้องสมุด
  • กิจกรรมในห้องเรียน
  • กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน
  • กิจกรรมซ่อมเสริม
  • กิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครอง

3. การจัดคาบประชุมระดับ

เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม โดยได้ใช้วิทยากร ทั้งจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำทางศาสนามาบรรยาย/สาธิต ให้นักเรียนได้รับความรู้ทุกระดับชั้น/สัปดาห์

4. การประสานงานกับชุมชน ดังนี้

  • โครงการนักเรียนเยี่ยมเรือนจำ นักเรียนชั้น ม.2 - ม.6
  • การนำสุนัขตำรวจตรวจหาสารเสพติดในโรงเรียน
  • การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประสานงานกับโรงเรียน

5. การตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา อย่างต่อเนื่อง

 • การส่งต่อ

ปัญหาบางกรณีที่ยากต่อการแก้ไขช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนยังมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็จัดการส่งต่อโดยแบ่งเป็น ส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอก

นอกจากการดำเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 5 ประการแล้ว โรงเรียนยังได้ดำเนินการจัดระบบดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยจัดครู 1 คน ดูแลนักเรียนจำนวน 20-30 คน ดังนี้

1. ครูประจำชั้นห้องละ 2 คน
2. ครูประจำวิชา
3. ครูผู้สอนกิจกรรม
4. ครูประจำคณะสี

จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจะทำให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมลดลง และส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มปกติมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

http://school.obec.go.th/donyai/help_student.htm

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin