Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้งานในหน้าที่ตามการกระจายอำนาจการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายปกครอง บุคคล และการเงินสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+ ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา
+ การอบรมพัฒนา
+ ร้านขายอาหารกลางวัน
+ สถานที่จอดรถยนต์
+ รถโดยสารมาบ้านสอบครู
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
18 พ.ค. 60
หลักสูตรการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หน่วยงานหรือสถานศึกษา (ขณะนี้ไม่มีการอบรม)
 

 

หลักสูตรการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หน่วยงาน สถานศึกษา (หลักสูตรเฉพาะกิจ)

"เขียนอย่างไร ให้แต้มต่อ"

หลักการและเหตุผล

การย้ายหน่วยงาน การเปลี่ยนสายงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการครูฯ ในปัจจุบันทุกสายงาน มักให้จัดทำข้อเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หรือ หน่วยงาน ประกอบการประเมินฯ เสมอ เพราะทัศนะ วิสัยทัศน์ แนวคิด หรือแนวทางดังกล่าว จะสะท้อนถึงความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา พัฒนางาน หน่วยงานของบุคคล ที่นอกเหนือจากการวัดความรู้ ความเข้าใจจากการสอบข้อเขียน หรือคุณลักษณะที่ดีของบุคคล จากการสอบสัมภาษณ์

การจัดทำข้อเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หรือหน่วยงาน ตลอดทั้ง การสรุปผลงานที่ประสบผลสำเร็จ ถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ จำเป็นจะต้องมีความรู้ เข้าใจ ในหลักการและแนวทางการเขียนที่ถูกต้อง รวมทั้งฝึกปฏิบัติ การเขียน จึงจะทำให้ข้อเขียนที่เป็นข้อเสนอฯ หรือ ผลงานฯ นั้น ออกมาดี ส่งผลต่อคะแนนประเมินฯ  นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หรือหน่วยงานไปปฏิบัติได้

กลุ่มเป้าหมายพัฒนา

 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ที่จะขอย้ายหรือโอนไปปฏิบัติงานหน่วยงาน สถานศึกษาอื่น

  2) ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาที่เตรียมสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา (รอง/ผอ.สถานศึกษา) หรือ ผู้บริหารการศึกษา ทุกสังกัด

วัตถุประสงค์

  1) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาของรัฐบาลและองค์กรหลัก แล้วสรุปเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำมาใช้เขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาหน่วยงานหรือสถานศึกษาได้

  2) เพื่อให้สามารถเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาหน่วยงานหรือสถานศึกษาได้

  3) เพื่อให้สามารถเขียนบทสรุปผลงานที่ประสบผลสำเร็จได้      

ขอบข่ายเนื้อหา  

    1) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาการศึกษาของชาติ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ

    2) วิสัยทัศน์ องค์ประกอบ และแนวทางการเขียนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

    3) กลยุทธ์หรือแนวทางพัฒนาฯและแนวทาง    การเขียนกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาหน่วยงาน

    4)  ผลงาน องค์ประกอบผลงานและแนวทางการเขียนผลงาน

 

กำหนดการการอบรม  (หลักสูตรอบรม 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง)

         08.30-09.00 น.       ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการอบรมฯ

         09.00-12.00 น.      

                                  - การวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาการศึกษาของชาติ  รัฐบาล กระทรวง ศึกษาธิการ และองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนด/เลือกประเด็นสำคัญ

                                   - แนวทางการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาหน่วยงานประกอบการขอย้าย โอน และคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมการนำเสนอตัวอย่างการเขียนฯ

                                   - แนวทางการเขียนผลงานที่ประสบผลสำเร็จ  ประกอบการการคัดเลือกฯพร้อมตัวอย่างฯ

        12.00 -13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

        13.00-14.30 น.       ฝึกปฏิบัติการเขียน /วิพากษ์

        14.50-16.30         ทดสอบหลังอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเฉลย 

หมายเหตุ  เวลา 10.30 -10.50 . และ 14.30-14.50 . พักรับประทานอาหารว่าง

 

 ระยะเวลาอบรม     

      ขณะนี้ไม่มีการอบรม

 

รูปแบบการอบรม

 การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และทำแบบทดสอบ โดยใช้สื่อประสม

 

 วิทยากร

        ดร.บวร  เทศารินทร์

สิทธิประโยชน์จะได้รับ

         - เอกสารอบรมหลักสูตร  เขียนอย่างไร ให้แต้มต่อ" จำนวน 1 ชุด

         - ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา(รอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน 1 เล่ม

         - ข้อมูลไฟล์งาน (ดาวน์โหลด)

         - อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin