Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

ฐานข้อมูลเรียนอังกฤษออนไลน์

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัย / วิทยานิพนธ์

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัยในประเทศอื่นๆ

+

แหล่งสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด
+ แผนที่ไปโรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 
+

แผนที่ไปโรงแรมจันทรา จังหวัดสระแก้ว

+

แผนที่ไปโรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

+

แผนที่ไปโรงแรมนครพิงค์พาเลช จังหวัดเชียงใหม่

+

แผนที่ไปโรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก

อ่านทั้งหมด
+

การสมัครสมาชิกเพื่อโหลดหนังสือ

อ่านทั้งหมด
25 ก.ค. 53

โปรแกรมสู่ผู้บริหารการศึกษา (รองผอ.สพท.) 

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ. ขอนแก่น

(บ้านสอบครู-ครูเซ็นเตอร์)

 

        บ้านสอบครู (www.sobkroo.com)  และครูเซ็นเตอร์ดอทเน็ท (www.krucenter.net)   ร่วมกันจัดหลักสูตร เตรียมสู่ผู้บริหารการศึกษา (รองผอ.สพท.) เพื่อติวสอบสำหรับผู้สนใจจะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะดำเนินการสรรหาในเร็วๆนี้

© ชื่อหลักสูตร  

   หลักสูตร "เตรียมสู่ผู้บริหารการศึกษา(รองผอ.สพท.) (บ้านสอบครู+ครูเซ็นเตอร์ดอทเน็ท)

 

© กำหนดการ  

    - ครั้งที่ 3 /2553   วันเสาร์-อาทิตย์ ที่  28-29  สิงหาคม 2553  

                         ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล   อ.เมืองขอนแก่น   จ. ขอนแก่น

© หลักสูตรการฝึกอบรม
กำหนดการอบรมวันแรก วันที่ 28 สิงหาคม  2553  

08.00-09.00  น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00- 10.30 น. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล รมต.ศธ.

                       -  แผนการศึกษาแห่งชาติ

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. แผนการศึกษาแห่งชาติ

                       -  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

                       -  สถานการณ์การเมือง สังคม เศรษฐกิจของประเทศ

12.00-13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -14.30 น.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.

                       - การปฏิรูปการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

14.30-14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 -17.00 น.การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                       - การบริหารหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

                       - การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอปท.เอกชน

 

กำหนดการอบรมวันสอง วันที่ 29  สิงหาคม 2553

08.00-09.00  น.  การเตรียมตัวภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

09.00- 10.30 น. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

                       -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                       -  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะข้าราชการครฯ

12.00-13.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -14.30 น.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                       - พระราชบัญญัติคนพิการ

14.30-14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 -17.00 น.พระราชบัญญัติทางการปกครอง

                       - พรบ.โรงเรียนเอกชน

                       - พรบ.การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                       - พรบ.ลูกเสือ

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

® วิทยากร

       - วิทยากรจากทีมสอบครูดอทคอมและครูเซ็นเตอร์ดอทเน็ท (กิตติพศ /บวร)

       - นำเสนอโดยการบรรยายประกอบ power point และฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบ

 

 © ค่าใช้จ่าย (จ่ายหน้างาน)
    - ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,500 บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

     เป็นค่าเอกสารฯการอบรม  ค่าอาหารกลางวันทั้งสองวัน ค่าอาหารว่าง 4 ครั้ง)


® การสำรองที่นั่ง
     - สำรองที่นั่งโดยโทรศัพท์หรือทาง e-mail (บอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรฯ ครั้งที่ จุดใด)
     - ควรสำรองที่นั่งก่อนวันอบรม


© สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     - ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์ โทร 08-1739-3928, 08-1260-7772

 

 © ข้อมูลประกอบ

  - หลักสูตรสอบรองผอ.สพท.

      http://www.sobkroo.com/img_news/file/A22491446.pdf

   - คลิกประกาศสอบรองผอ.สพท.ครั้งที่ผ่านมาและหลักเกณฑ์/หลักสูตรสอบ

    http://www.sobkroo.com/img_news/file/A22543538.pdf

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin