Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมรอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ)     

+

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมรอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ)     

+

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมรอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ)

+

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมรอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ)

+

หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมรอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (ปี 2557)

อ่านทั้งหมด
+ ข้อสอบดาวน์โหลดฟรี
+ อีบุ๊คทั้งหมดสั่งซื้อไฟล์ได้
+ การชำระเงินค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การชำระค่าลงทะเบียนอบรม
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
31 ส.ค. 52

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
ผู้แต่งนายบวร เทศารินทร์
งดบริการดาวน์โหลด(สั่งซื้อไฟล์ได้)

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
ผู้แต่งนายบวร เทศารินทร์
งดบริการดาวน์โหลด(สั่งซื้อไฟล์ได้)

 

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก

 

เนื้อหาพอสังเขป

 

ส่วนที่ 1 สมรรถนะทางการบริหาร

     - สมรรถนะทางการบริหาร

     -  สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา

              สมรรถนะการบริการที่ดี

              สมรรถนะการพัฒนาตนเอง

               สมรรถนะการทำงานเป็นทีม

              สมรรถนะการวิเคราะห์และการสังเคราะห์

              สมรรถนะการสื่อสารและการจูงใจ

              สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

              สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์

 

  ส่วนที่ 2 การบริหารงานสถานศึกษา

-          โครงสร้าง ภารกิจหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-          การบริหารและจัดการศึกษา

-          หลักการจัดการศึกษา

-          การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

-          การบริหารสถานศึกษานิติบุคคล

-          การกระจายอำนาจทางการศึกษา

-          คุณภาพมาตรฐานการศึกษษ

-          การจัดการศึกษาโดยองค์กรอื่น

-          การบริหารงานสถานศึกษา

การบริหารงานแผนและงบประมาณ

     การบริหารงานวิชาการ

     การบริหารงานบุคคล

           การบริหารงานทั่วไป

 

   ภาคผนวก

    งบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษา

    ขั้นตอนการได้รับเงินของสถานศึกษา

    หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน

    แนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษ

-          การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

-          การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

-          การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการชั่วคราว

-          การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

-          การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

-          การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันนักเรียน

-          การเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน

-          การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ

-          การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

-          การเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์

-          การเบิกจ่ายค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง

          -   การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน

-          เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายรายหัวเงินอุดหนุนรายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

-          เงินอุดหนุนรายการค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน

 

งดบริการดาวน์โหลด สามารถสั่งซื้อไฟล์ข้อมูลได้

คลิกดูสารบัญโดยละเอียดด้านล่าง

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin