Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
6 ม.ค. 60
ข้อสอบจากข่าว(นโยบาย รมต.ศึกษาธิการ นายแพทย์ธีรเกียรติ)
 

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ; ข้อใดคือจุดมุ่งหมายหลักของนโยบายโรงเรียน ICU

             ก. การแก้ปัญหา

             ข. การช่วยตนเอง

             ค. การพัฒนาต่อยอด

             ง. การเป็นเลิศเฉพาะด้าน

 

เฉลย ; ก. การแก้ปัญหา

เหตุผล ; ตามแนวคิด รมต.ศธ.ที่ว่า โรงเรียน ICU หรือ โรงเรียนที่อยู่ในสภาพที่แย่ เช่น ครูไม่พอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เด็กออกกลางคันจำนวนมาก มีปัญหาด้าน IT เป็นต้น หากไม่ดูแลโรงเรียน ICU เหล่านี้ การศึกษาชาติจะตกต่ำลงไปเรื่อย ๆ เป็นการกล่าวถึงปัญหาของโรงเรียนแต่ละแห่ง ซึ่งโรงเรียนจะช่วยกันวิเคราะห์และสมัครใจเข้าโครงการ ซึ่งเปรียบเสมือนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีเตียงหรือห้อง  ICU ที่ใช้รักษาผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตโดยเร็วที่สุด 

หากเปรียบเป็นโรงเรียน ICU คือโรงเรียนที่มีสภาพวิกฤตที่ต้องแก้ไขโดยด่วน ตามอาการหรือการแก้ไขเฉพาะเรื่องเฉพาะที่ตามปัญหาของโรงเรียนนั้นเอง สรุปได้ว่า นโยบาย “โรงเรียนไอซียู” เป็นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา

 

 

 

สรุปประเด็นข่าว

 

นโยบายด้านการศึกษา ของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ข่าว)

 

 

 

1. หลักคิดแนวทางนโยบาย 
           - หลักการทำงาน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดำรัสให้ไว้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาครูและเด็กนักเรียน

 

          - ยึดยุทธศาสตร์ชาติและสานต่อนโยบายเดิม (พล.อ.ดาว์พงษ์) เพื่อเร่งแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ข้อ คือ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงการสร้างความสามารถด้านการแข่งขันการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลดความเหลื่อล้ำการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูประบบราชการ

 

          - การทำกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ การเตรียมคณะกรรมการเพื่อปฏิรูปการศึกษา การเตรียมกองทุนการศึกษา

 

 

 

2.แผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการในปี 2560 นี้

 

กระทรวงศึกษาธิการจะขับเคลื่อนกิจกรรมและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และสานต่อนโยบายทางการศึกษาที่ผ่านมาของรัฐบาล โดยจะดำเนินการ ดังนี้

 

 

 

    1) การพัฒนาโรงเรียน ICU หรือเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสภาพที่แย่ เช่น ครูไม่พอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  เด็กออกกลางคันจำนวนมาก มีปัญหาด้าน IT เป็นต้น หากไม่ดูแลโรงเรียน ICU เหล่านี้ การศึกษาชาติจะตกต่ำลงไปเรื่อย ๆ
          - โดยได้ทำการคัดเลือกโรงเรียน
 ICU สังกัด สพฐ. จำนวน 3,000 แห่ง จากจำนวนทั้งสิ้น 10,000 แห่งด้วยความสมัครใจก่อน และ สพฐ. จะพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU ในกรณีที่โรงเรียนนั้นมีสภาพที่เข้าข่ายโรงเรียน ICU แต่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ หรือกรณีที่ไม่อยู่ในข่าย ICU แต่อยากจะเข้าร่วมโครงการ ก็คงมีเตียงที่จะรักษาไม่พอ
          - การดำเนินการเช่นนี้จะเปรียบเสมือนกับการมีโรงพยาบาลที่มีเตียง
 ICU จำนวน 3,000 เตียง โดย สพฐ. จะทำหน้าที่เสมือนเจ้าของโรงพยาบาล และเมื่อได้โรงเรียน ICU แล้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องร่วมกันวินิจฉัยปัญหาของโรงเรียน จากนั้นจัดทำแผนการรักษาจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้บริหาร สพฐ. ต้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ด้วย เมื่อมีแผนแล้วจะระดมแก้ปัญหาภายใน 1 ภาคเรียน หากโรงเรียนใดได้รับการพัฒนาจนพ้นจากโรงเรียน ICU แล้วก็สามารถออกจากเตียง ICU ได้ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาที่สามารถนำโรงเรียนออกจากเตียง ICU ได้ จะได้รับการเลื่อนขั้นตามความดีความชอบอย่างเหมาะสม และถือเป็นเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาความก้าวหน้าในสายงานอีกอันหนึ่งด้วย
         
- แนวทางการพัฒนาโรงเรียน ICU นอกจากจะพัฒนาในโรงเรียน สพฐ. ที่มีจำนวน 3,000 แห่ง จะพัฒนาสถานศึกษา ICU สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และโรงเรียนเอกชน ในรูปแบบเดียวกันด้วย

 

 

 

      2) การปฏิรูปครู  จะสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องที่เกี่ยวกับครู เช่น
          -
 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน  ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) หรือ
            -
 
ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) เป็นต้น
          - โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการในเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะของครู แนวทางการอบรมครู รวมทั้งโครงการ "ครูคืนถิ่น" ซึ่งเป็นแผนระยะ
 10 ปีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเจ้าภาพหลัก แต่เมื่อทุกภาคส่วนเห็นว่าจะมีการแยก สกอ. เป็นกระทรวงอุดมศึกษา (หรืออาจจะใช้ชื่ออื่น) จึงต้องเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักตามโครงการครูคืนถิ่น โดยให้ สพฐ. และ สอศ. ดูแลรับผิดชอบ

 

 

 

  3) ยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ โดยขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำแอพพลิเคชั่น Echo V หรือ Echo English  Vocational สำหรับให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จะจบในปีนี้ได้มีโอกาสใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามหลักสูตรและสาขานั้น ๆ เช่น Hospitality ก็จะบรรจุคำศัพท์และการเรียนรู้ในด้านนี้ อันจะช่วยเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศให้ผู้เรียนก่อนจบออกไปทำงานจริง

 

 

 

  4) การส่งเสริมคุณธรรม  เพื่อต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดความไม่ซื่อสัตย์ เกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง โดยให้ยึดหลัก “โตให้กลัว เล็กให้เกลียด” กล่าวคือ ปลูกฝังให้ผู้ใหญ่กลัวความผิดจากการโกง และให้เด็กเกลียดการโกงตั้งแต่เล็ก ๆ เพื่อจะได้ไม่กระทำการสิ่งใดที่เป็นการทุจริต

 

 

 

  5) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  ซึ่งจะมีการหารือรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องต่อไป

 

 

 

   6) การปรับปรุงหลักสูตร  ยืนยันว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะอยู่ในกรอบเดิม เพียงแต่จะปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและยืดหยุ่นมากขึ้น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเองได้ ซึ่งกรอบหลักของหลักสูตรจะเน้นไปที่ Active Learning (การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปให้มากขึ้น ส่วนรายวิชาที่จะเพิ่มเติมในหลักสูตรฉบับปรับปรุงจะมี 3 วิชา คือ ภูมิศาสตร์, Design Technology และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT) พร้อมทั้งเน้นการส่งเสริมการอ่านของผู้เรียนให้มากขึ้นด้วย

 

 

 

   7) การยกผลการทดสอบ PISA ให้สูงขึ้น  ซึ่งอันดับของประเทศยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงจะมีการวางแผนงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับผลการทดสอบ PISA ให้มีอันดับที่สูงขึ้นในระยะยาว

 

 

 

   8) นโยบายการอุดมศึกษา  ยังคงเน้นการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของสภามหาวิทยาลัย และนโยบายการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา (หรืออาจใช้ชื่ออื่น) ซึ่งยืนยันว่าจะเกิดได้ทันภายใน Roadmap ของรัฐบาลนี้

 

 

 

    9) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง  เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เช่น โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ) หรือการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ จะลงไปช่วยกำกับติดตามในโรงเรียนเหล่านี้เพื่อยกระดับการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 

 

 

    10) การจัดการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน  ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่จะประกาศใช้ ได้ระบุตามมาตรา 54 ว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย"  ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการต้องเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เช่น การหารือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน การสำรวจจำนวนและความพร้อมของโรงเรียน สพฐ. หรือหลักเกณฑ์การอนุญาตการออกใบประกอบวิชาชีพสำหรับครูปฐมวัย เป็นต้น

 

 

 

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 3/2560

 

ขยายประเด็นข่าว

 

ไอซียู (ICU : intensive-care unit)

 

-พิกิพีเดียว สารานุกรมเสรี ให้นิยามว่า หน่วยอภิบาล เป็นหน่วยเฉพาะทางในโรงพยาบาล ซึ่งให้บริการเวชบำบัดวิกฤตหรือดูแลผู้ป่วยวิกฤต ในโรงพยาบาลบางแห่งได้แยกหน่วยอภิบาลที่จำเพาะกับสาขาเฉพาะทางต่างๆ เช่น หน่วยอภิบาลกุมารเวชศาสตร์ หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิด หน่วยอภิบาลศัลยศาสตร์ หน่วยอภิบาลอายุรศาสตร์ หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ในหน่วยอภิบาล อาทิ เครื่องช่วยหายใจ (mechanical ventilator) เครื่องเฝ้าระวังเกี่ยวกับหัวใจ ได้แก่ เครื่องวัดความดัน อัตราการเต้นหัวใจ ตัวคุมจังหวะหัวใจนอกร่างกาย และเครื่องกระตุ้นหัวใจ อุปกรณ์สำหรับการล้างไต เครื่องตรวจวัดการทำหน้าที่ของร่างกาย อุปกรณ์สำหรับการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ สายให้อาหาร เครื่องดูดเสมหะ สายระบายและหลอดสวน รวมทั้งยา

 

- สารานุกรมศัพท์ ICU คือ หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต ( intensive care unit) หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก
- ดังนั้น ICU จึง เป็นห้องที่ใช้เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเข้าขั้นวิกฤต หรือ ที่เรียกกันว่าผู้ป่วยวิกฤตนั่นเอง โดยผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาภายในห้องนี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรง หรือมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายพร้อม ๆ กัน เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร หรือส่วนอื่น ๆ ที่สำคัญของร่างกายล้มเหลว ซึ่งแพทย์จะต้องทำการติดตามและเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้บางโรงพยาบาลก็อาจจะมีแยกย่อยลงไปในแต่ละแผนกเพื่อความสะดวกในการรักษาอีกด้วย
- นอกจากนี้อุปกรณ์การรักษาต่าง ๆ ภายในห้อง ICU ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและจำเป็น ขณะที่แพทย์ผู้ทำงานภายในห้องนี้ก็จะเป็นผู้ที่สามารถทำการตัดสินใจในการรักษาได้ในทันที และเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พักรักษาตัวในห้อง ICU มักจะเป็นผู้ป่วยที่มีการผ่าตัด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือได้รับการส่งต่อมาจากแผนกฉุกเฉิน 

 

- สรุปห้อง ICU  มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตจากระบบอวัยวะหลาย ๆ จุดล้มเหลวพร้อมกัน และจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตโดยเร็วที่สุด 

 

 

 

ที่มา ; วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin