Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
18 ก.พ. 60
ข้อสอบจากข่าว(เพิ่มประเภทและเงินตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2)
 

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ; ข้อใดไม่ใช่ประเภทตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2)

             ก. ประเภทบริหาร

             ข. ประเภทอำนวยการ

             ค. ประเภทวิชาการ

             ง. ประเภททั่วไป

เฉลย ; ก. ประเภทผู้บริหาร

เหตุผล กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ระบุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) มีสามประเภท ดังต่อไปนี้ ๑) ประเภทอำนวยการ ๒) ประเภทวิชาการ ๓) ประเภททั่วไป

คลิกดาวน์โหลดประกาศฉบับราชกิจจานุเบกษาตามแนบ

สรุปสาระสำคัญ

กฎ ก.ค.ศ.การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของบุคลากรฯ 38ค(2) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (ข่าว)
กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

---------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     “ข้อ ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) มีสามประเภท ดังต่อไปนี้
       (๑) ประเภทอำนวยการ
       (๒) ประเภทวิชาการ
       (๓) ประเภททั่วไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒/๑ และข้อ ๒/๒ แห่งกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

     “ข้อ ๒/๑ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา หรือตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือสูงมากเป็นพิเศษที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการตามหลักเกณฑ์ในกฎ ก.ค.ศ. นี้
     ข้อ ๒/๒ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีสองระดับ ดังต่อไปนี้
       (๑) ระดับต้น ได้แก่ ตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก ดังต่อไปนี้
            (ก) หัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
            (ข) ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
       (๒) ระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ ดังต่อไปนี้
            (ก) หัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
            (ข) ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ แห่งกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

     “ข้อ ๑๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานตามบัญชีกำหนดสายงาน ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในตำแหน่งประเภทใดและระดับใด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
       (๑) ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๕,๖๐๐ บาท
       (๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท

       (๓) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๓,๕๐๐ บาท
       (๔) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ,๖๐๐ บาท
       (๕) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา ๙,๙๐๐ บาท

 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่งระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้บัญชีท้ายกฎ ก.ค.ศ. นี้แทน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

 

บัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

---------------------

ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง ได้แก่
สายงานอำนวยการ

ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่
๑. สายงานพยาบาลวิชาชีพ
๒. สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ได้แก่
๑. สายงานนิติการ
๒. สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. สายงานวิชาการศึกษา
๔. สายงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้ตำแหน่งประเภทอำนวยการ เป็นประเภทของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของตำแหน่งที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าภายในหน่วยงานการศึกษาอื่น และได้กำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญในสายงานทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้การกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ค. (๒) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

เกี่ยวข้องกัน

ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่งระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin