Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
7 พ.ค. 60
ถามตอบจากข่าว(ขับเคลื่อนสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม)
 

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ; “ไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความสำเร็จ” เป็นคุณธรรมด้านใด

             ก. ความพอเพียง

             ข. ความกตัญญู

             ค. ความซื่อสัตย์สุจริต

             ง. ความรับผิดชอบ

เฉลย ; ข. ความกตัญญู

 

เหตุผล ; กรอบแนวคิดที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรม ประกอบด้วย 5 ด้าน ที่มีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติ และถือเป็นการสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม สำหรับความกตัญญู เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ได้แก่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง เป็นต้น ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ควรปฏิบัติ และไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความสำเร็จ ต้องยกย่องเชิดชูบุพการี ครู อาจารย์ และทุกคนที่มีส่วนร่วม

สรุปประเด็นข่าว

ติวเข้ม! ผู้บริหารขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม(ข่าว)

- หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษเรื่องศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม ว่า  สถานศึกษาคุณธรรม  ครูอาจารย์นั้นต้องเป็นแบบอย่าง เพื่อให้เหล่านิสิต นักศึกษา นักเรียน มองเห็นว่า เป็นไอดอลเป็นแบบอย่าง รวมถึงเพื่อน้อมนำสารของพระราชาที่พระองค์ทรงพระราชทานในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต ความรักชาติ ความมีระเบียบ ความไม่หลงลืมตัว เป็นต้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทย

- โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส่วนราชการได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมกันจัดรวมถึงได้ขยายผล ไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ

ที่มา ; มติชนออนไลน์ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ขยายประเด็นข่าว

 นโยบายโรงเรียนคุณธรรม

1. กรอบแนวคิดที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรม

   ประกอบด้วย 5 ด้าน ที่มีความเชื่อมโยงกันในทุกมิติ และถือเป็นการสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม (การยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม) ขยายความได้ ดังนี้

 

   1) พอเพียง

  การดำรงชีวิตพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยทำพอประมาณ ให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่ฟุ้งเฟ้อและฝึกตนเองให้รู้จักความพอดี พอเหมาะถ้าไม่พอดี ไม่พอเหมาะก็จะเกิดความทุจริตในใจได้

 

   2) กตัญญู

      เป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ได้แก่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง เป็นต้น ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่มนุษย์ควรปฏิบัติ และไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความสำเร็จ ต้องยกย่องเชิดชูบุพการี ครู อาจารย์ และทุกคนที่มีส่วนร่วม

 

   3) ซื่อสัตย์

      ยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์  และมีชีวิตที่สะอาด  ที่เจริญมั่นคง (พระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๑) 

 

    4) ความรับผิดชอบ

      ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ต้องมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตัวเองและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้เสมอ  โดยพร่ำสอน เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง

 

   5) อุดมการณ์คุณธรรม

      การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการบริหารหรือการปกครองที่มีความถูกต้อง มีความยุติธรรม ร่วมมือร่วมใจกันมุ่งมั่นให้ระบบการศึกษาของชาติดำเนินไปด้วยความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยจิตสำนึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการให้โอกาสประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้

 

2. ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม

   ประกอบด้วย 7 ข้อ 12 ตัวชี้วัด ดังนี้

   1) มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน

(1) ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ทราบ แผนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน
(2) มีภาพความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
(3) ครูและนักเรียนมีความสุข ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย โต้ตอบอย่างมีสัมมาคารวะ
(4) สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าเรียน

   2) มีกลไกคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

(5) ครู นักเรียน ผู้บริหาร แบ่งงานรับผิดชอบพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
(6) มีโครงงานคุณธรรม/กิจกรรมคุณธรรมที่แต่ละคนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ

   3) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น

(7) ครู นักเรียน ผู้บริหาร มีวินัยในการปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ
(8) ครู นักเรียน ผู้บริหาร มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

   4) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียนลดลง

(9) ครู นักเรียน ผู้บริหาร ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง

   5) เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

(10) บรรยากาศในโรงเรียนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ปฏิบัติงาน ครู นักเรียน ผู้บริหาร ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

     6) มีองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

(11) มีองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่เผยแพร่ได้ และ/หรือมีแผนการเรียนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน

   7) เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม

(12) โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี วันที่ 5 มีนาคม 2560

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin