Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
1 ส.ค. 60
ถามตอบจากข่าว(ประกาศใช้กฎหมายแผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศ)
 

 ตั้งข้อสอบ

คำถาม ข้อใดกล่าวไว้คลาดเคลื่อนในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ

             ก. จัดทำตามวิธีการขั้นตอนของกฎหมาย

             ข. จัดทำโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

             ค. จัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

             ง. รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เฉลย ; ง. รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เหตุผล ; ตามมาตรา ๖ วรรคสองของพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  กำหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป

สรุปประเด็นข่าว

พรบ.แผนขั้นตอนปฏิรูปประเทศใช้แล้ว(ข่าว)

พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๐  มีผลตั้งแต่วันถัดไป ( ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ

   การปฏิรูปประเทศต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้

     (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ

     (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา

     (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๕)

2. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศ

    เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน การดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ละด้านตาม (มาตรา ๖) และผลอันพึงประสงค์ ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๘ )

3. การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ

    3.1) รูปแบบแผนปฏิรูปประเทศ การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะทําเป็นแผนเดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๘)

   3.2) องค์ประกอบแผนการปฏิรูปประเทศ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

         (๑) แผน ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ในด้านที่จะ ดําเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ

         (๒) กําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการในแต่ละขั้นตอนตามลําดับในลักษณะที่เป็นการบูรณาการ และตัวชี้วัดผลการดําเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน

          (๓) การกําหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินการตาม

          (๔) วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง รวมตลอดทั้งประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน

         (๕) ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปี

 

         (๖) การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จําเป็นเพื่อดําเนินการตามแผนการปฏิรูป ประเทศ (มาตรา ๗)

    รายละเอียดคลิกอ่านที่มา

ที่มา ; พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin