Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
3 ส.ค. 60
ถามตอบจากข่าว(การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎหมายใหม่)
 

 

ตั้งข้อสอบ

คำถาม การตกลงราคาเทียบได้กับการจัดหาพัสดุวิธีใดตามกฎหมายใหม่

             ก. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

             ข. วิธีคัดเลือก                                    

             ค. วิธีเฉพาะเจาะจง                                  

             ง. วิธีประกวดแบบ

เฉลย ; ค. วิธีเฉพาะเจาะจง                                    

เหตุผล ; วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 55 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มี 3 วิธี คือ 1)วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เทียบได้กับวิธีสอบราคา ปรกวดราคา วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Auction) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบหรือประกาศเดิม) 2) วิธีคัดเลือก (เทียบได้กับวิธีพิเศษ   ตามระเบียบเดิม) และ 3) วิธีเฉพาะเจาะจง (เทียบได้กับวิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบเดิม)

สรุปประเด็นข่าว

ศธ.เร่งสร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่(ข่าว)

- วันที่ 23 ส.ค.60 นี้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับใช้ทุกหน่วยงานศึกษารายละเอียดต่างๆของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ สร้างความเข้าใจกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายใหม่ได้อย่างถูกต้อง

- เมื่อ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลบังคับใช้จะเป็นการปฏิรูปใหญ่ของประเทศ แต่ก็จะทำให้เกิดความโปร่งใสเป็นอย่างมากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะครอบคลุมทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยต่อไปต้องยึด พ.ร.บ.ฉบับนี้ทั้งหมด ซึ่งต่อไปจะดำเนินการอะไรต้องระมัดระวังให้ถูกต้อง

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  24 ก.พ.60 และกำหนดบังคับใช้ 180 วันนับแต่วันประกาศ โดยมีข้อกำหนด เช่น เจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดตามข้างต้น

ที่มา ; สยามรัฐออนไลน์ 2 สิงหาคม 2560

ขยายประเด็นข่าว

สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1. ภาพรวมหลักเกณฑ์วิธีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

   1.1) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

   1.2) คัดเลือกจากคุณภาพโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ราคาต่ำสุด

   1.3) ผู้ขายหรือผู้รับจ้างขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

   1.4) รวมซื้อรวมจ้างหลายหน่วยงาน

   1.5) เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

   1.6) มีเกณฑ์ประเมินผลงาน ผู้ไม่ผ่านจะถูกระงับทำสัญญากับหน่วยงานรัฐชั่วคราว

   1.7) กำหนดบทลงโทษผู้เกี่ยวข้อง

2. ขอบเขตการบังคับใช้ (มาตรา 5)

    ราชการส่วนกลาง, ราชการส่วนภูมิภาค, ราชการส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ, องคก์ารมหาชน, องคก์รอิสระ, องคก์รตามรัฐธรรมนูญ, หน่วยธุรการของศาล, มหาวิทยาลัยในกำของรัฐ, หน่วยงานสังกัดรัฐสภา หรือในกำกับของรัฐสภา, หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

3. นิยามสำคัญ (มาตรา 4)

    3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

   3.2 พัสดุ  หมายถึง  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

        1) สินค้า หมายถึง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด  รวมทั้ง งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น

 

        2) งานบริการ หมายถึง  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ 

     อ่านเพิ่มทีนี่ 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin