Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
8 ส.ค. 60
ถามตอบจากข่าว(โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 60 )
 

 ตั้งข้อสอบ

คำถาม ข้อใดคือโครงการผลิตครูระบบปิดในปัจจุบัน

             ก. โครงการคุรุทายาท

             ข. โครงการเพชรในตม                                    

             ค. โครงการครูพันธ์ใหม่                                  

             ง. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เฉลย ; ง. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เหตุผล ; โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559-2572) เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นการนำร่องการผลิตครูระบบจำกัดรับ (ระบบปิด) โดยคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและให้ทุนการศึกษาและหรือประกันการมีงานทำเมื่อจบการศึกษาจะได้บรรจุเป็นครูเพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หรือบรรจุเป็นครูในสาขาวิชาและพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู

สรุปประเด็นข่าว

เล็งหารือสอบครูคืนถิ่นผ่านแต่ไม่มีตั๋วครู (ข่าว)

- สรุปผลการสอบเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 (กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559) ดังนี้ จำนวนรับทั้งสิ้น 5,100 คน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 12,992 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 3,793 คน แต่มีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 3,535 คน

- เนื่องจากผู้ผ่านการคัดเลือกบางคน ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู คาดว่าเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 จะมีการนำประเด็นนี้ มาหารือด้วย

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

ขยายประเด็นข่าว

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1.ที่มา ; “โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559-2572) ” เดิมชื่อ “โครงการคุรุทายาท” เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็นการนำร่องการผลิตครูระบบจำกัดรับ (ระบบปิด) โดยคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและให้ทุนการศึกษาและหรือประกันการมีงานทำเมื่อจบการศึกษาจะได้บรรจุเป็นครูเพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หรือบรรจุเป็นครูในสาขาวิชาและพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) โดยให้ดำเนินโครงการฯ 2ระยะ คือ ในช่วง 3 ปี คือในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 (ช่วงนัฐบาล คสช.) และการดำเนินการในระยะต่อไป พ.ศ.2562-2572 ในรัฐบาลต่อไป

2. วัตถุประสงค์

        1) เพื่อผลิตครูระบบจำกัดรับ(ระบบปิด)ในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลน และจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาของประเทศไทย

        2) เพื่อผลิตครูผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครู

ด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น

        3) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สอศ.สำนักงาน กศน.และ กทม.โยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในลักษณะเคือข่ายระหว่างสถาบันผิตครูและสถานศึกษา

 

3.เป้าหมาย  ตลอดช่วงเวลา พ.ศ. 2559-2572 จำนวนทั้งสิ้น 48,374 คน จำแนกเป็น ผู้จบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559-2563 จำนวน 26,732 คน และจบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2564-2568 (นักเรียนที่จบชั้น ม.6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เรียนในปีการศึกษา 2559-2563 ) จำนวน 21,651 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 5 จะเป็นการให้ทุนการศึกษาเด็กชายขอบ จำนวน 5 รุ่นตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 จำนวน 1,080 คน ส่วนอีกร้อยละ 95 จะไม่ให้ทุนแต่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ได้ 100% ในส่วนผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์โดยตรง สามารถเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน ป.บัณฑิตได้ และในระยะแรก คือ พ.ศ. 2559-2560 (ช่วงรัฐบาล คสช.) ตั้งเป้าหมายผลิตครูได้ 9,264 คน

4.งบประมาณดำเนินการ

สำหรับค่าใช้จ่ายตลอดโครงการที่ใช้ในการดำเนินงานจนถึงปี .ศ. 2572 ได้ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 4,600 ล้านบาท (ครม. มีมติอนุมัติงบฯ ผูกพันไว้เพียง 2 ปี คือ พ.ศ. 2559-2560 จำนวน 700 ล้านบาท)  เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าทุนการศึกษา ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าหนังสือวัสดุอุปกรณ์การเรียน ส่วนงบอื่นๆ เช่น งบพัฒนาศักยภาพและทักษะความเป็นครู จะเป็นค่าใช้จ่ายของสถาบันผลิตครูทั้ง 98 แห่งในประเทศ โดยเหมาจ่ายให้ประมาณ 10,000 บาท/คน/ปี

5.ผลการดำเนินการ

        1) ปี 2559 เป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินการ ได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,079 คน โดยหลักการการเข้าร่วมโครงการ จะรับเด็กที่จบ ม. ในระยะแรกแต่หากรอดำเนินการก็จะใช้เวลากว่า 5 ปี จึงจะจบการศึกษา จึงได้เริ่มต้นโครงการในปีแรกเป็นรุ่นพิเศษ โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 4 กลุ่ม คือ

          - กลุ่มที่ 1 นิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปี) ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ ในปีการศึกษา 2558 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ในระดับชั้นปีที่ 1 ถึงภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก และวิชาชีพครู ไม่ต่ำกว่า 3.00

          - กลุ่มที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี  ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก และวิชาชีพครู ไม่ต่ำกว่า 3.00

         - กลุ่มที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ระดับปริญญาตรี ในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก และวิชาชีพครูระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ไม่ต่ำกว่า 3.00

          - กลุ่มที่ 4 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรอง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ระดับปริญญาตรี ในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก ไม่ต่ำกว่า 3.00

          โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในปีแรกทั้ง 4 กลุ่ม สอบคัดเลือกใน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ครบทั้ง 3วิชา โดยต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวมของ  วิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะนำคะแนนมาพิจารณาคัดเลือกตามอันดับที่เลือกไว้และบรรจุเข้ารับราชการ

     2) ในปี 2560 เป็นปีที่สองที่ได้ดำเนินการ โดยได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 และเมื่อคัดเลือกสิ้นสุดลงมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 3,793 คน แต่มีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 3,535 คน  ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีคุณสมบัติ คือ

              -มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ทุกวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในวิชาเอก และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในวิชาชีพครู ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดไม่ต่ำกว่า 3.00  

             - ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 1 ต.ค. 2560

              - ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 (paper) หรือไม่ต่ำกว่า 120 (CBT) หรือไม่ต่ำกว่า 40 (IBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 หรือการสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่ากับ TOEFL ได้ เช่น CU-TEP โดยมีผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 1 ต.ค. 2560

             - และผ่านการสอบคัดเลือกใน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

 

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 341/2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin