Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
31 ส.ค. 60
ถามตอบจากข่าว(แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ)
 

 

ตั้งข้อสอบ

คำถาม ใครเป็นประธานคณะกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ

             ก. นายกรัฐมนตรี

             ข. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

             ค. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

             ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

คำตอบ ;  ก. นายกรัฐมนตรี

เหตุผล  ในมาตรา ๑๒ กำหนดว่า ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย  (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และ  มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้  (๑) จัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี…..

สรุปประเด็นข่าว

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ(ข่าว)

ตามที่มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวและมาตรา ๒๗๕ บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดทํา การกําหนด เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย สาระที่พึงมี และเรื่องอื่น ๆ ซึ่ง ขณะนี้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นแล้ว โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้มีหน้าที่และอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นโดยอาจแบ่งออกเป็นคณะต่างๆ เพื่อพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ต่อไป นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๔) และ (๖) และมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติให้แต่งตั้ง รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ นอกเหนือจากกรรมการ โดยตําแหน่งที่มีอยู่แล้ว ดังนี้

     ๑. ให้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองประธานกรรมการ

     ๒. ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  

          (๑) นายกานต์ ตระกูลฮุน

          (๒) นายชาติศิริ โสภณพนิช

          (๓) นายเทียนฉาย กีระนันทน์

          (๔) นายบัณฑูร ล่ําซํา

          (๕) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

          (๖) นายพลเดช ปิ่นประทีป

          (๗) นายวิษณุ เครืองาม

          (๘) นายศุภชัย พานิชภักด์ิ

          (๙) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

         (๑๐) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

         (๑๑) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

         (๑๒) นายอุตตม สาวนายน

      ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมต่อไป

      หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร

ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

 

เกี่ยวข้องกัน

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก

   มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดทํา การกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

2. พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก

   มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย

   (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

   (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

   (๓) ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง

   (๔) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สาม  

   (๕) ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ

   (๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกิน เจ็ดสิบห้าปี ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านความมั่นคง ด้านการเมืองและ การบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวนไม่เกินสิบเจ็ดคน

    ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย และรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

    ในการแต่งตั้งกรรมการตาม (๖) ให้คํานึงถึงความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ ความหลากหลายของช่วงอายุด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู

    มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละห้าปี

    มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

      (๑) จัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

      (๒) กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ และการมีส่วนร่วม ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

      (๓) เสนอความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับ การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

     (๔) กํากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ

 

     (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin