Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
31 ส.ค. 60
ถามตอบจากข่าว(มอบอำนาจซื้อจ้างพัสดุด้วยเงินรายได้สถานศึกษา)
 

 ตั้งข้อสอบ

คำถาม อำนาจในการสั่งจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา วงเงิน 20 ล้านบาท เป็นของใคร

             ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

             ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

             ง. รองเลขาธิการ กพฐ.

คำตอบ  ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เหตุผล  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 1341/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ) เกี่ยวกับการอนุมัติสั่งจ่ายเงิน การสั่งซื้อสั่งจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน และการดำเนินการอื่นใด ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ใน วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 20 ล้านบาท

สรุปประเด็นข่าว

มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา(ข่าว)

สรุปสาระสำคัญของการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/3808 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา คลิกรายละเอียดไฟล์แนบ

1.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 1340/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สาระสำคัญคือ

  - เลขาธิการ กพฐ.(หัวหน้าส่วนราชการ) มอบอำนาจตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการสั่งซื้อสั่งจ้าง การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้างและการดำเนินงานทั้งปวงตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุทุกกรณีทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ(ยกเว้นเงินรายได้สถานศึกษา)  ดำเนินการวงเงินครั้งหนึ่งเต็มวงเงินที่เลขาธิการมีอำนาจ (ภายในวงเงินในความรับผิดชอบ)   โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ให้บุคคลดังนี้

    1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับ งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    2) ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับงบประมาณของสถานศึกษา

    3) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ สำหรับงบประมาณของศูนย์การศึกษาพิเศษ

2.คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 1341/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา สาระสำคัญคือ

  - เลขาธิการ กพฐ.(หัวหน้าส่วนราชการ) มอบอำนาจตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุทุกกรณี ที่เป็นเงินรายได้สถานศึกษา ให้บุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

    1) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 15 ล้านบาท

    2) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผอ.สำนักคลังฯ สพฐ. วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 20 ล้านบาท

    3) ผู้ว่าราชการจังหวัด วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน  25 ล้านบาท

    4) รองเลขาธิการ กพฐ./ผช.เลขาธิการ กพฐ./ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน  40 ล้านบาท

    5) เลขาธิการ กพฐ. ในวงเงินครั้งหนึ่งที่เกินวงเงิน  40 ล้านบาท แต่วงเงินภายในอำนาจ คลิกรายละเอียดไฟล์แนบ

ตัวอย่างกฎหมายที่อ้างถึง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

    ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตําแหน่งใด มีอํานาจดําเนินการ ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้ และเมื่อได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

    ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คํานึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้

     เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการสั่งการ และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลิก

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิก

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ คลิก

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง คลิก

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล คลิก

 

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา คลิก

 
 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin