Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
25 ก.ย. 60
ถามตอบจากข่าว(กองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา)
 

ตั้งข้อสอบ

ถาม เงื่อนไขการปฏิรูปการศึกษาให้ผลภายใน 1 ปี คือ

          ก. การพัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมกับวัย

          ข. การจัดตั้งกองทุนลดความเหลื่อมล้ำ

          ค. การปรับปรุงการเรียนการสอน

          ง. การปรับปรุงโครงสร้างปฏิรูปการศึกษา

ตอบ ;  ข. การจัดตั้งกองทุนลดความเหลื่อมล้ำ

เหตุผล ตามมาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรค 6 ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

สรุปประเด็นข่าว

ระดมสมองตั้งกองทุนลดเหลื่อมล้ำการศึกษา(ข่าว)

 - จุดประสงค์การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาครู ตามมาตรา 54 วรรค 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความเสมอภาคและเข้าถึงระบบการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทย

 - ที่มาของกองทุนจะมาจากเงินงบประมาณเป็นหลัก รวมทั้งการระดมทุนจากภาคเอกชนและการรับบริจาค โดยใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี เป็นต้น 

- ความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นภายใน 10 ปีข้างหน้า เมื่อมีกองทุนฯ คือ

       1. ขจัดปัญหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้หมดไปจากประเทศไทย

       2. เด็กเล็กในครอบครัวยากจนได้รับการดูแล กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการและช่วงวัยเพื่อเป็นรากฐานสู่ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของประเทศไทย

       3. ขจัดปัญหาเด็กเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาให้หมดไปจากประเทศไทย

       4. ลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เด็กเยาวชนจากครัวเรือนยากจนที่สุดร้อยละ 20 แรกมีโอกาสเรียนระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 30 กับ

       5. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลและครูผู้สอนนักเรียนยากจนด้อยโอกาส ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครบทุกคน และ

       6. ประกันโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชนทุกคนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและความถนัดด้วยการติดตามผ่านระบบสารสนเทศ

 

ที่มา ; เดลินิวส์ อังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

 

ข่าวเกี่ยวกัน

เสนอตั้งกองทุนลดเหลื่อมล้ำ3หมื่นล้าน(ข่าว)

- เป้าหมายของกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาครู ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตามมาตรา 54 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มุ่งช่วยเหลือ 4 กลุ่ม ประมาณ 4 ล้านคนต่อปี  ได้แก่

       1. เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่แรกเกิดจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       2. เด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา

       3. เยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพ แต่ขาดแคลนทรัพย์ และ

       4. การเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพครู

 

ที่มา ; ไทยโพสต์ Wednesday, September 20, 2017

ข่าวเกี่ยวกัน

ถกกองทุนศึกษาลดเหลื่อมล้ำ19 ก.ย. (ข่าว)

- คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งจะต้องเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐบาลและให้มีผลบังคับใช้ต้นเดือน เมษายน 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

     1. จะกำหนดถึงแหล่งที่มาของเงินทุน ซึ่งแหล่งใหญ่คงได้จากงบประมาณแผ่นดิน แต่จะมีการเปิดช่องให้สามารถที่จะหาเงินทุนจากรูปแบบอื่นได้ เช่น เงินบริจาคที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี เงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล และการผสมผสานกับการช่วยเหลือของภาคเอกชนที่ดำเนินการอยู่แล้ว หรือการชี้เป้าให้กับหน่วยราชการอื่นที่ดำเนินการอยู่

     2. กลุ่มเป้าหมายจะให้ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิด เพราะเห็นว่าหากเริ่มอนุบาลจะช้าเกินไป แต่เนื่องจากปฐมวัยมีศูนย์เด็กเล็กของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่แล้ว จึงอาจต้องมาพิจารณาว่ากองทุนจะอยู่กลุ่มเป้าหมายใด

    3. การบริหารกองทุน จะเปิดโอกาสให้เข้าไปร่วมเสริมเพื่อเพิ่มคุณภาพ มีระบบการกำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล มีคณะกรรมการบริหาร มีระบบการตรวจสอบและการประเมิน มีการกำหนดห่วงกองทุน เช่น 10 ปี แต่หากประเมินพบว่ายังมีความจำเป็นและคนเห็นประโยชน์ก็สามารถอยู่ต่อได้

 

ที่มา ; ไทยโพสต์ Wednesday, September 13, 2017

 

ขยายประเด็นข่าว

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯว่าด้วยกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาครู

1. การจัดตั้งกองทุนฯ

   มาตรา มาตรา 54 วรรค 6 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เจตนารมณ์เพื่อตอบโจทย์สำคัญ คือ เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาตามความสามารถ เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องครอบคลุมทุกระบบการศึกษา โดยกองทุนช่วยเหลือไม่ใช่แค่ค่าเล่าเรียนเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงค่ายังชีพ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อการศึกษาทั้งหมด กองทุนดังกล่าวถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการศึกษาของเด็กในท้องถิ่น

2.เป้าหมายการปฏิรูปทางการศึกษา

    มาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้

            1) ให้สามารถเริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

            2) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

            3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูแ

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin