Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
2 ต.ค. 60
ถามตอบจากข่าว(ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี)
 

ถาม ข้อใดไม่เกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

          ก. รางวัลคุณากร

          ข. รางวัลครูยิ่งคุณ

          ค. รางวัลครูดีในดวงใจ

          ง.  รางวัลครูขวัญศิษย์

ตอบ ;  ค. รางวัลครูดีในดวงใจ

เหตุผล รางวัลครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาหรือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย ชนะเลิศ ได้แก่ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่วนรางวัลรองลงมาตามลำดับได้แก่ รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์

 

สรุปประเด็นข่าว

เปิด11รายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี2560(ข่าว)

- รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต 11 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษาผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการคัดเลือกสุดยอดครู ประเทศละ 1 คน เป็นเวลา 2 ปีครั้ง เพิ่อรับรางวัล

- สำหรับครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา มีดังนี้

1. มาดามลิม ซง โงว เนการาบรูไนดารุสซาลาม  ครูสอนวิชาเคมี ระดับ A-level ที่วิทยาลัยดูไลเพนกิรัน มูด้า อัล-มูตาดี บิลลา (DuliPengiran Muda Al-Muhtadee Billah College) เป็นครูผู้ดึงศักยภาพลูกศิษย์ทำให้ทุกคนมีตัวตนในชั้นเรียนและเปิดใจที่จะเรียนรู้จนมีคะแนนในระดับที่สูง และยังเป็นครูพี่เลี้ยงแก่ครูในระดับประเทศ มีประสบการณ์การทำงาน 27 ปี ได้รับรางวัลเกียรติยศ Excellent Award ในปี 2555 จากสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม

2.  นางดี โส พอน ราชอาณาจักรกัมพูชา ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประถมคุมร็อกร่อง(Kumroukrong) ครูผู้สร้างบรรยากาศการสอนให้เป็น ห้องเรียนแห่งความสุขทำให้นักเรียนกล้าตอบคำถามภาษาอังกฤษ โดยดึงครอบครัว โรงเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยสร้างอนาคตของลูกศิษย์และประเทศ  ผลสำเร็จจากเป็นครูมา 20 ปี จึงได้รับรางวัลสมเด็จเดโช ในปี 2560 

3.  นายเอนชอน ระมัน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาเมกาวังงี(Mekarwangi Public Elementary School) นับเป็นครูนักพัฒนาการศึกษาของอินโดนีเซีย ในฐานะผู้ฝึกอบรมโรงเรียนระดับมาตรฐานของประเทศ เป็นผู้เขียนตำราเรียนระดับประถมศึกษา จนเป็นแรงบันดาลใจแก่ครูในชวาตะวันตก และได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในระดับชาติ

4.  นางคูนวิไล เคนกิติสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาทองคัง (Thongkang school) กรุงเวียงจันทร์ นักบริหารจัดการโรงเรียนยอดเยี่ยม บริหารโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการหลอมรวมการมีส่วนร่วมของครูและชุมชน ส่งผลการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ

5. มาดามฮัจญะห์ ซารีปะ บินดี เอิมบง ประเทศมาเลเซีย ครูสอนทักษะชีวิต คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมอิมเทียส ยายาซัน ทีแรงกานู (ImtiazYayasanTerengganu High School) นับเป็นครูผู้สร้างนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ ด้วยการดึงความรู้ในห้องเรียนสู่การออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน จนผลงานของลูกศิษย์ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

6. นายทัน ทุม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ครูสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมระดับมัธยมโรงเรียน เมืองยัวดายี แคว้นซาเกรง ได้รับรางวัลการสอนดีเยี่ยมในการส่งเสริมเด็กระดับ 9 สอบผ่านภาษาอังกฤษทั้งระดับรัฐและภูมิภาคเป็นประจำทุกปี ด้วยวิธีการสอนที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่กับการปลูกฝังทักษะชีวิตและคุณธรรม

7.  ดร. เฮซุส อินสิลาดา  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา โรงเรียนมัธยมแห่งชาติอัลคาเด กูสทีโล(Alcarde Gustilo Memorial National High School) ผู้สร้างการเรียนรู้แบบองค์รวมบนวิถีทางวัฒนธรรม และนักประพันธ์ภาษาถิ่น เพื่อปลุกความภูมิใจในความเป็นคนฟิลิปปินส์ท้องถิ่น

8.  มาดามสะรับจิต คอร์ บุตรีฮาร์ดิปซิงห์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมแอนเดอสัน ผู้ปลดปล่อยศักยภาพเด็กหลังห้อง สู่การมีทัศนคติการเรียนรู้เชิงบวกความเป็นครูผู้อุทิศตน สนใจความต้องการของเด็กทั้งการเรียนและพฤติกรรม จึงเข้าถึงจิตใจเด็ก ผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงาน และได้รับยกย่องในรางวัล Excellent Service Award ปี 2557

9. นางลีโอโปลดีนา โจนา กูเตเรส สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์กลางประถมศึกษาเซนโฮเซ (S.Jose Basic Education Central School) ซึ่งมีโรงเรียนสาขาอีก 7 แห่งนับเป็นครูนักบริหารจัดการทรัพยากรเป็นเลิศ โดยการเชื่อมประสานการสนับสนุนจากภายนอก ทำให้ความห่างไกล ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาโรงเรียน

10.  นางฟาน ถิหนือ  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครูสอนภาษาอังกฤษ และหัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ต่างประเทศโรงเรียนมัธยมชั้นนำเลอกวิดง (Le Quy Don Gifted School) เมืองดานัง นับเป็นครูภาษาอังกฤษและนักเชื่อมความสัมพันธ์ต่างประเทศ ผู้สร้างโอกาสเปิดพรมแดนการเรียนรู้ของลูกศิษย์ในต่างแดน

11. นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ประเทศไทย ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรีครูผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล บุกเบิกการสอนไอซีทีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ในโรงเรียนมากว่า 32 ปี และเป็นผู้ให้โอกาสแก่เด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยใจรัก จนลูกศิษย์ประสบความสำเร็จทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

-รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ถือเป็นทุนเริ่มต้นของการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยครูผู้ได้รับรางวัลเป็นครูที่สังคมเชื่อถือและให้การยกย่อง นับเป็นผู้ที่มีต้นทุนทางสังคมสูง ซึ่งเชื่อว่าครูที่ได้รับรางวัลจะมาช่วยกันพัฒนาการศึกษาของประเทศให้ดีขึ้นได้

-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในวันที่ 11 ต.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยครูจะได้รับพระราชทานรางวัล ประกอบด้วย เหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ

 

ที่มา ; เดลินิวส์ จันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560