Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วีดีโอแนะนำบ้านสอบครูและการสมัครสมาชิก
+ ช่องทางการชำระเงินค่าสมาชิกและค่าสั่งซื้ออีบุ๊ค
+ การสมัครสมาชิกทั่วไปดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ การสมัครสมาชิกวีไอพีดาวน์โหลดข้อมูล(งดบริการ)
+ เงื่อนไขการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
อ่านทั้งหมด
5 ต.ค. 60
ถามตอบจากข่าว(การพัฒนากำลังคนในแต่ภาคของ ศธ. )
 

ตั้งข้อสอบจากข่าว

ถาม การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง” เน้นที่ภูมิภาคใด

          ก. ภาคเหนือ

          ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ค. ภาคใต้ตอนบน

          ง.  จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตอบ ;  ง.  จังหวัดชายแดนภาคใต้

เหตุผล การพัฒนากำลังคนในแต่ภาคจะดำเนินการตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ ภาคเหนือเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นหลักพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง ภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นการเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ ภาคใต้ตอนบนเน้นการสร้างรายได้ที่หลากหลาย และภาคใต้ชายแดนจะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง

สรุปประเด็นข่าว

ศธ.เร่งขับเคลื่อนการศึกษาพื้นที่พิเศษ6ภาค(ข่าว)

- ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนมิติการศึกษาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ว่าได้มีการดำเนินการไปแล้วในภาคตะวันออกและภาคใต้ ทั้งนี้จะมีการขยายผลให้ครบ 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นที่การพัฒนากำลังคน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ไปตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนที่ภาคตะวันออก จากนั้นจะขยายไปยังภาคใต้ ก่อนจะขยายให้ครบทุกภูมิภาค

-การพัฒนากำลังคนในแต่ภาคจะดำเนินการตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ ภาคเหนือเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นหลักพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง ภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นการเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ ภาคใต้ตอนบนเน้นการสร้างรายได้ที่หลากหลาย และภาคใต้ชายแดนจะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง

- ศธ.จะประชุมจัดทำแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนระดับภาค โดยจะคลี่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี เพื่อจัดทำเป็นแผนขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนที่บูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ

 

ที่มา ; ไทยโพสต์ Thursday, October 5, 2017

 

ขยายประเด็นข่าว

ศธ.เตรียมจัดทำแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนระดับภาค(ข่าว)

-การจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติในพื้นที่พิเศษ ซึ่งหมายถึง 1) พื้นที่จังหวัดชายแดน 2) พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นที่ 4) เมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 5) พื้นที่พิเศษภาคตะวันออก

-การผลิตและพัฒนากำลังคนทั้ง 6 ภาค กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นดำเนินการตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดย

    1. ภาคเหนือ เน้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง

    2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

    3. ภาคกลาง เน้นการเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ

    4. และภาคตะวันออก เน้นการเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ

    5. ภาคใต้ตอนบน เน้นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย

    6. จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง

 

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 520/2560

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin