Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
20 พ.ค. 59
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 

            คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. แก้ไขบทนิยามคำว่า ข้าราชการโดยตัดความข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการและข้า ราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการออก

2. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้เดินทางไปราชการทุกประเภทและระดับตำแหน่ง สามารถเดินทางโดยพาหนะรับจ้างได้

3. กำหนดเพิ่มเติมให้การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ผู้เดินทางต้องใช้พาหนะส่วนตัวนั้นตลอดเส้นทาง

4. กำหนดชั้นโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ ดังนี้

        4.1 การเดินทางไปราชการในประเทศ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด

        4.2 การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่มีระยะเวลาเดินทางตั้งแต่ 9 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง และให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ

     4.3 การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ำกว่า 9 ชั่วโมง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ประเภทอำนวยการระดับสูง โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด

      4.4 การเดินทางไปราชการในประเทศและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด

      4.5 กำหนดเพิ่มเติมให้อำนาจปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการพิจารณาอนุมัติกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรีขึ้นไป มีความจำเป็นต้องโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกว่าสิทธิ

5. กำหนดเพิ่มเติมกรณีข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจำในต่างประเทศ ย้ายไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจำ

6. กำหนดเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับชั้นโดยสารเครื่องบินเช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐ ตามแนวทางของกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

ที่มา  ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี  วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin