Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
5 ก.ค. 59
ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547

สรุปสาระสำคัญของระเบียบ

1.หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน

      1.1  ให้ข้าราชการระดับ 1 – 7 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง เมื่อได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการแต่ละประเภท  หรือเลื่อนขั้นค่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 แล้วแต่กรณีและได้ปรับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มตามหลักเกณฑ์

           การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรณีดังกล่าวเป็นการจ่ายชั่วคราว  หากมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการและโครงสร้างค่าจ้างของลูกจ้างประจำ   กระทรวงการคลังจะพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการและโครงสร้างค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ปรับใหม่

    1.2 ให้ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ  เว้นแต่ข้าราชการซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

    1.3  ให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ  ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ  3,500  บาท

    1.4 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีสิทธิได้รับทั้งเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร และเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารหรือเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการที่สูงกว่าเพียงทางเดียว

2.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

     2.1  การจ่ายค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นรายเดือนและให้มีหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ 

     2.2  ส่วนราชการออกคำสั่งการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและให้ส่วนราชการผู้เบิกส่งคำขอเบิกเงินซึ่งตรวจสอบถูกต้องแล้วมายังกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด โดยไม่ต้องส่งสำเนาคำสั่งประกอบคำขอเบิกเงิน

  รายละเอียดตามแนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin