Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
29 ก.ค. 59
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

 โดยที่ได้มีการรวมการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 ประกอบกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและกำหนดตำแหน่งศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดเพื่อสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559

 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และเกิดความสะดวก ความเป็นเอกภาพของนโยบายการศึกษาเอกชน จึงให้ยกเลิกประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
6. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
7. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15. เลขาธิการสภาการศึกษา
16. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
17. ศึกษาธิการภาค
18. รองศึกษาธิการภาค
19. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
20. รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
21. ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
22. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
23. ศึกษาธิการจังหวัด
24. รองศึกษาธิการจังหวัด
25. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ กพร. ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไปในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
26. ผู้อำนวยการสำนักนิติการ นิติกร ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นิติกร และนักวิชาการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
28. ผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษาในสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29. ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน นิติกร นักวิชาการศึกษา และข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
30. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ นิติกร นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชีในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
31. ผู้อำนวยการ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชี ในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
32. ข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไปในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


อ้างอิง

ประกาศกระทรวงฯ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ฉบับราชกิจจานุเบกษา

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin