Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
26 ส.ค. 59
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 

กรณีผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพร้ายแรง อาทิ มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ค้าประเวณี ล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลอื่น หรือถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้ตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตฯไว้ก่อน โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือสืบสวน โดยพักใบอนุญาตฯทุกประเภทได้ไม่เกิน 60 วัน ถ้าผลการสืบสวนหรือสอบสวน พบว่าไม่ผิด ให้ยกเลิกการพักใช้ใบอนุญาตฯ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ที่มา ; เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 25 สิงหาคม 2559

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin