Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
10 ก.ย. 59
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ: โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ. 2559
 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำระเบียบกองทุนสานพลังประชารัฐ: โรงเรียน ประชารัฐ และคู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ  เพื่อการบริหารจัดการกองทุนอยู่ภายใต้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานว่าด้วยกองทุนสานพลังประชารัฐ: โรงเรียนประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อโรงเรียนประชารัฐในสงกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบต่อไป

รายละเอียดตามแนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin