Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
30 ธ.ค. 59
ว26 ชี้แจงแนวปฏิบัติเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ สำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ
 

26/2559 เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ

สาระสำคัญ

 

 

 

 

ตามหนังสือที่ ศธ 0206.3/26 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการ

 

ตามที่ ก.ค.ศ.ได้มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น และปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะด้านคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการ และคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 และ ว10/2554  โดยต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และเป็นวุฒิในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชา/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำการสอน  เพื่อแก้ปัญหาครูผู้สอนทิ้งห้องเรียนไปเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนอยู่ เพื่อนำวุฒิไปใช้ประโยชน์และที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าว ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)รับทราบแล้ว

 

 

 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สำนักงานก.ค.ศ.จึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมติก.ค.ศ.เพิ่มเติม ดังนี้

 

 

 

     1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการได้

 

     2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาโดยไม่ใช้เวลาราชการ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้นำวุฒิดังกล่าวมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้

 

     3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ หรือได้รายงานการไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม  2559 เป็นต้นไป หากจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ดำเนินการตามมติก.ค.ศ.

 

     4.ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป หากเป็นผู้มีวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก จะขอมีวิทยะฐานะชำนาญการ ให้ดำเนินการตามมติก.ค.ศ.

 

     ทั้งนี้วุฒิที่จะนำมาใช้ในการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องเป็นคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรอง

 

ที่มา ; เดลินิวส์  30  ธันวาคม 2559

 

 

 

 

รายละเอียดตามแนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin