Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
1 ก.พ. 60
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
 

เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายได้เพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

() เป็นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

() เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกองทุน

() เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุน

() เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๒

 

มาตรา ๑๒ เงินของกองทุนให้นำไปหาผลประโยชน์ได้ โดยการฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ หรือซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ทรัพย์สินประเภทอื่นของกองทุนให้นำไปหาผลประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

 

รายละเอียดอื่นๆ ตามแนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin