Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
25 ก.พ. 60
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 

 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด  รวมทั้ง งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น

งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างทําของและการรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์  

งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด  และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  รื้อถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น

อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ทําการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  รั้ว  ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เครื่องปรับอากาศ  ลิฟท์  หรือเครื่องเรือน

สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเกี่ยวกับการประปา  การไฟฟ้า  การสื่อสาร  การโทรคมนาคม  การระบายน้ํา  การขนส่งทางท่อ  ทางน้ํา  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน

งานจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ

อ่านต่อที่ไฟล์แนบ

ที่มา www.ratchakitcha.soc.go.th/

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin