Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
8 มี.ค. 60
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551
 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย  เพื่อให้เเด็ก ปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐาน  แห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  และเพื่อประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดต่อ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin