Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
17 มิ.ย. 60
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 

รายชื่อคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

๑.ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการ

๒. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา กรรมการ

๓. นายไกรยส ภัทราวาท กรรมการ

๔. รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการ

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ กรรมการ

๖. รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ กรรมการ

๗. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการ

๘. รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการ

๙. นายตวง อันทะไชย กรรมการ

๑๐. รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการ

๑๑. รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี กรรมการ

๑๒. รองศาสตราจารย์นิชรา เรืองดารกานนท์ กรรมการ

๑๓. รองศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธิ์ กรรมการ

๑๔. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการ

๑๕. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ

๑๖. นางเพชรชุดา เกษประยูร กรรมการ

๑๗. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ

๑๘. นางภัทรียา สุมะโน กรรมการ

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กรรมการ

 ๒๐. นางเรียม สิงห์ทร กรรมการ ๒

๑. ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ กรรมการ

๒๒. นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร กรรมการ

๒๓. รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ กรรมการ

๒๔. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ

๒๕. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการ

มีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษามีอํานาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ศึกษาและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

(๒) ศึกษาและเสนอแนะกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการ บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ต่อคณะรัฐมนตรี

(๓) ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด ต่อคณะรัฐมนตรี

(๔) ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ต่อคณะรัฐมนตรี

(๕) ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลด ความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามมาตรา ๕๔ วรรคหกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี

(๖) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วาระตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระสองปี เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

การรายงานผล

ให้คณะกรรมการดังกล่าวประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูปคณะอื่น ๆ และรายงาน ผลดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin