Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
23 มิ.ย. 60
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นหน่วยงานการศึกษา
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560เรื่อง จัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานการศึกษา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นหน่วยงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2554 นั้น เพื่อให้ภารกิจการนิเทศการศึกษามีหน่วยงานรองรับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้แทน

เพื่อให้กระบวนการนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างครอบคลุม คล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถเร่งรัดการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาทั้งระบบให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีการบูรณาการกระบวนการนิเทศการศึกษาระหว่างส่วนกลาง  สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2553) มาตรา 4 และมาตรา6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานการศึกษา ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

พัฒนาระบบและมาตรฐานการนิเทศการศึกษา ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการนำระบบการนิเทศที่เป็นมาตรฐาน ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบและนวัตกรรมการนิเทศ เพื่อให้มีระบบการนิเทศที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา

ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรอื่น เพื่อบูรณาการกระบวนการนิเทศการศึกษาและพัฒนาการนิเทศการศึกษา

ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น

การจัดโครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin