Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
2 ส.ค. 60
24/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

24/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กรณีปกติในประเด็นดังนี้ 

       1.คุณสมบัติของผู้ขอย้ายจากเดิมกำหนดว่า“ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน โดยนับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย” เป็น ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน โดยนับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย

       2.การยื่นคำร้องขอย้าย กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้คำร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคมของปีถัดไป หากพ้นกำหนดเวลา คำร้องใดยังไม่ได้รับการพิจารณาหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าคำร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอย้ายสามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่เป็นตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่างได้

 

สำหรับการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำเนินการย้ายตามลำดับดังนี้

    1.ย้ายสังกัดเดียวกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีขนาดเดียวกันก่อน

    2.พิจารณาย้ายสังกัดเดียวกันจากจังหวัดอื่น ที่มีขนาดเดียวกัน

    3.พิจารณาย้ายสังกัดเดียวกันภายในจังหวัดเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน

    4.พิจารณาย้ายสังกัดเดียวกัน จากจังหวัดอื่นขนาดใกล้เคียงกัน 

    5.ย้ายไปสถานศึกษาต่างประเภท หรือข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินว่า 1 ขนาด ภายในจังหวัดเดียวกัน และ

    6.พิจารณาย้ายไปสถานศึกษาต่างประเภท หรือข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินว่า 1 ขนาด จากจังหวัดอื่น กรณีที่จังหวัดใดมีสถานศึกษาขนาดใดขนาดหนึ่งเพียงสถานที่เดียวให้พิจารณาในสังกัดเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน ก่อนพิจารณาย้ายจากจังหวัดอื่น ซึ่งมีขนาดเดียวกัน

 

 

ทั้งนี้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหากรณีการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาต่างขนาด เช่น ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียนขนาด 300 คน มาโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียน 3,000 คน อาจทำให้เกิดปัญหาการบริหารงาน ขณะเดียวกันผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กก็มีโอกาสเติบโตตามเส้นทาง อีกทั้งยังอาจได้รับการพิจารณาไปโรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะมีผู้บริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการจำนวนมาก ขณะที่ข้าราชการรุ่นใหม่โตไม่ทัน 

รายละเอียดคลิกที่นี่

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin