Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
17 ส.ค. 60
ราชกิจจาเผยประกาศแต่งตั้ง 8 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
 

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ดังนี้

1.ด้านการเมือง

2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

3.ด้านกฎหมาย

4.ด้านกระบวนการยุติธรรม

4.ด้านกระบวนการยุติธรรม

5.ด้านเศรษฐกิจ

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.ด้านสาธารณสุข

8.ด้านสื่อสารมวลชน

9.ด้านสังคม

10.ด้านพลังงาน

11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ทั้งนี้ พบชื่อ นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ดำรงตำแหน่ง กรรมการใน คณะที่ 7 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ลำดับที่ 8 ต่อจาก นายแพทย์ ภิรมณ์ กมลรัตนกุล อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ในคณะที่ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ กลับปรากฏชื่อนายสมชัย จิตสุชน เป็นกรรมการอีกครั้งในลำดับที่ 7 ต่อจาก ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยว่า คณะกรรมการปฎิรูปจะดำรงตำแหน่งได้คนละชุด กรณีดังกล่าว นายสมชัย จะต้องเลือกคณะใดคณะหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งซ้ำกันไม่ได้

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการทั้งหมดมีตามแนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin