Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
31 ส.ค. 60
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 

 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ตามที่มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวและมาตรา ๒๗๕ บัญญัติให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดทํา การกําหนด เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย สาระที่พึงมี และเรื่องอื่น ๆ ซึ่ง ขณะนี้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นแล้ว โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้มีหน้าที่และอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นโดยอาจแบ่งออกเป็นคณะต่างๆ เพื่อพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ต่อไป นั้น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๔) และ (๖) และมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีมติให้แต่งตั้ง รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ นอกเหนือจากกรรมการ โดยตําแหน่งที่มีอยู่แล้ว ดังนี้

     ๑. ให้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองประธานกรรมการ

     ๒. ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  

          (๑) นายกานต์ ตระกูลฮุน

          (๒) นายชาติศิริ โสภณพนิช

          (๓) นายเทียนฉาย กีระนันทน์

          (๔) นายบัณฑูร ล่ําซํา

          (๕) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

          (๖) นายพลเดช ปิ่นประทีป

          (๗) นายวิษณุ เครืองาม

          (๘) นายศุภชัย พานิชภักด์ิ

          (๙) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

         (๑๐) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

         (๑๑) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

         (๑๒) นายอุตตม สาวนายน

      ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมต่อไป

      หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร

      คลิกรายละเอียดไฟล์แนบ

 

ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin