Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
30 ต.ค. 60
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

          ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยต้องมีจำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และต้องมีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

          สำหรับคู่มือการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมทั้งโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงานจะแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ต่อไป

รายละเอียด ดังนี้

1. [ศธ0206.3/0635] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. [ศธ0206.3/0636] สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. [ศธ0206.3/0637] สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. [ศธ0206.3/0638] สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

5. [ศธ0206.3/0639] สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin