Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
9 ก.ค. 53

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

 

         กฎหมายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ ในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ นอกจากนั้นยังมีการกำหนดคุณภาพ ระบบการติดตามประเมินผล มุ่งเน้นการรายงานผลประจำปีการประเมินของสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชนได้รับทราบ มีการติดตาม ตรวจสอบ มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างยั่งยืน

      คลิกอ่าน   http://www.sobkroo.com/img_news/file/A24206518.pdf

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin